دانلود پایان نامه  

منبع: (کرمونا، 1390: 240)

معمولاً یکی از شرایط عمومی عضویت در این نوع گروه­ها می باشد. در این نوع انجمن­ها، روابط متقارن گرم کم­و­بیش حاکم­اند و شیوه­ی تنظیم آن­ها عمدتاً بر اساس مجاب­سازی و تعهد استوار می باشد و نه بر اساس شیوه­ی تحریک و اجبار. به‌طور اختصار می­توان

 

 

1-1-1- مدل نظری پژوهش

بر اساس نظریات آورده شده در بخش مبانی نظری و استخراج فرضیه­ها از آن­ها و یافتن روابط بین متغیر­های مستقل و وابسته، محقق از این روابط به مدل نظری به توضیح زیر ارائه می­دهد.

  • مدل روابط بین متغیر­های مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری

 

دسته بندی : پایان نامه حقوق