نوامبر 27, 2020

پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت با جرایم ثبتی هستند و از لحاظ مرجع رسیدگی و پاسخ یا واکنش نسبت به آن نیز کاملا با هم متفاوت هستند.
این تخلفات به جز یک مورد و آن هم صدور سند مالکیت معارض که توسط کارکنان ثبت اسناد و املاک ارتکاب می­یابد، سایر تخلفات مورد بحث توسط صنف مشخص یعنی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی ارتکاب می­یابند در حالی که جرایم ثبتی توسط سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
برخی از تخلفات ثبتی عبارتند از: تخلفات مربوط به اداره دفترخانه مانند غیبت غیر مجاز و تمرد از دستورات مقامات مافوق و ثبت سند خارج از حوزه فعالیت و مأموریت دفاتر اسناد رسمی و…[1]

3. ویژگی های جرایم ثبتی

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم ثبتی در این بند مورد اشاره قرار می‌گیرند[2]
در نظام تقنینی کیفری ایران، جرایمی که رفتار مادی مرتکب آن‌ها متشکل از ترک فعل باشد، به ندرت به چشم می‌خورد و اصولا قانونگذار ایرانی تمایل چندا نی به جرم انگاری ترک فعل از خود نشان نمی‌دهد، اما در زمینة جرایم ثبتی، ترک فعل‌های چندی وجود دارد که قانونگذار اقدام به جرم انگاری آنها کرده است.
خصوصیت مرتکب در بسیاری از جرایم دارای اهمیت است. با این توضیح که معمولا مستخدمان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی یا متولی اوقاف مرتکب جرم ثبتی میشوند.
در بسیاری از جرایم زیرمجموعة این عنوان، جنبة خصوصی جرم غلبه داده شده است و به عبارت دیگر، جرم قابل گذشت اعلام شده است. حتی در مواردی که طبع جرم چنین اقتضایی ندارد. برای نمونه، در مواد 105 به بعد قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک در حکم کلاهبرداری تلقی شده است، اما بر خلاف جرم کلاهبرداری که غیرقابل گذشت است، مادة 111 قانون ثبت، ثبت ملک غیر را داخل در جرایم قابل گذشت دانسته است.
[1] محمدی، سید جلیل؛ جرائم ثبتی، همدان، نشر همسفر، 1388، چاپ اول، صص 89 و 90
[2]. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، مجلة کانون سردفتران و دفتریاران، شمارة 25. برای نمونه، نگاه کنید به: پرونده‌های کلاسه 83/4ب 292 دادسرای مجتمع قضایی شهید محلاتی؛ یکی از نقاط برجستة این پرونده، وجود یک کارمند ثبت در بین متهمان است که به تسهیل زمینة ارتکاب جرم کمک زیادی کرده است.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

نوشته ای دیگر :
انواع خودکارآمدی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان