نوامبر 25, 2020

دانلود تحقیق با موضوع دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

شناختي

توجه مثبت: باور غلط ، غير واقع بينانه و خوش باورانه نسبت به اعتياد، معتاد و مواد مخدر .

توجه منفي :باور صحيح ،منطقي و بدبينانه نسبت به اعتياد، معتاد و مواد مخدر .

عاطفي

توجه مثبت: حالت هيجاني و ا حساس خوشايند نسبت به اعتياد ، معتاد و مواد مخدر .

هر چند مطالعات انجام شده در همه موارد نشان دهنده همبستگي بالا ميان توجه و رفتار الزاما” به معناي اين نيست كه توجه  در همه حال مي تواند به رفتار بينجامد، اما در مجموع شواهد بيانگر آن می باشد كه توجه ها بر رفتارتاثير دارند (كريمي ،1385 ).

هاوكينز و همكارانش (1992 )، تاكيد دارند كه توجه ها و باورهاي مثبت نسبت به مواد ، تسهيل كننده زمان شروع مصرف مواد هستند . بعضي مطالعات تجربي نيز تاثير توجه را بر رفتار سوء مصرف مواد تاييد نموده می باشد . به عنوان مثال، باركين ، اسميت و دورانت[1] (2002 )،در يك مطالعه موردي 2646 نفر از دانش آموزان پايه هفتم يك دبيرستان نشان دادند كه مصرف مواد در بين اين دانش آموزان در سال جاري و سال بعد ارتباط معناداري با توجه مثبت آنها نسبت به مواد داشته می باشد .قرباني (1380 )، نيز در مطالعه اي نشان داد كه تغيير توجه 72 نفر از معتادان نسبت به مواد مخدر توانست ميزان گرايش آنها را به مصرف مواد مخدر كاهش دهد (رحمتي ،1383 ).

نوشته ای دیگر :
دانلود مقاله کارشناسی ارشد، قانون تجارت

همچنين اربل[2] و همكاران (2001 )در نقاط مختلف پرسشنامه اي را به جوانان داده كه يك قسمت براي اندازه گيري توجه آنها نسبت به اكستازي بود و 2)قصد آنها براي مصرف آن طي دوماه آينده بود .دو ماه بعد با همان افراد تماس گرفته گردید و سوال گردید كه آيا واقعا” اكستازي مصرف كرده اند يا خير .نشان داد كه كه داشتن توجه مثبت نسبت به اكستازي ،مصرف آن را در برداشت (بارون و بايرن [3]،2006 ؛ترجمه كريمي ،1388 ).

شكل گيري و تغيير توجه

اصولا” اعتقاد كلي بر اين می باشد كه توجه ها آموخته مي شون ؛ و همانگونه كه شكل گيري آنها تابع اصول يادگيري می باشد، تغيير آنها نيز از قواعد و اصول يادگيري تبعيت مي كند (هاولند ،به نقل از كريمي ،1385 ).بر اين اساس بدارد و همكاران (ترجمه گنجي ،1388 )معتقدند كه اگر از شيوه آموخته شدن توجه ها آگاه شويم به چگونگي تغيير آنها نيز واقف مي شويم .

1-Barkin,S.L.,Smith,K.S. &Dorant,R.H

2-Erbell

4-Boron,R.A.&Byrne.D