ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله، رویکردهای جدید به فرآیند مقابله


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله

این رویکردها سه سبک اصلی را متمایز می کنند که عبارتند از :

  1. سبک مقابله مسئله مدار که وجه مشخص آن عملکرد مستقیم برای کاهش فشار ها یا افزایش مهارتهای مدیریت استرس می باشد.
  2. سبک مقابله ای اجتناب مدار که ویژگی اصلی آن اجتناب از روبرو شدن با عامل استرس زاست.
  3. سبک مقابله هیجان مدار که وجه مشخصه ی آن را راهبردهای شناختی ای می باشد که حل یا حذف عامل استرس زا را با دادن نام و معنی جدید به تاخیر می اندازد(بیلینگر و موس[1]، 1981؛ زیدنر و اندلر[2]، 1996).

 

2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله