نوامبر 25, 2020

پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

بوهنر و وانك (2002 )، در جمع بندي خود راجع به تاثيرات ژنتيكي بر توجه روي دونكته تاكيد مي كنند اول آنكه عامل توارث پذيري چيزي می باشد كه به واريانس يك متغير در جمعيتي خاص مربوط مي گردد نه به افراد و به هيچ عنوان بيانگر ميزان تاثير يك ژن معين بر متغيري خاص نيست .براي مثال نمي توان گفت “50 درصد تاثير روحيه مذهبي من ناشي از ژن مذهبي می باشد “دوم ، حتي اگر بپذيريم ژن ها بر يك صفت ،رفتار يا توجه تاثير گذارند ،تاثير آنها اختصاصي ،برگشت ناپذير يامستقل از عوامل ديگر نيست (ترجمه طهوريان ،1390 ،ص 205 ).

 

 

     نظريه ناهم سازي شناختي:[1] اين نظريه توسط لئون فستينگر[2] (1957 )مطرح گردید . فرض نظريه ناهم سازي شناختي مبني بر کوشش جهت سازگاري يا هم سازي شناخت هاي متناقض می باشد. ناهم سازي منجر به ايجاد تنش هاي روان شناختي و متقاعب آن فشار به افراد براي كاهش يا از بين بردن آن مي گردد(همان منبع) .

ج)الگوي كاركردي[3]

اين دسته الگوها بر تفاوت هاي فردي در ماهيت بشر تاكيد دارند، در حاليكه الگوهاي قبلي بر عوامل مشترك در تغيير توجه تاكيد داشتند. اين دسته از الگوها بر راههايي كه بر طبق آنها، توجه فردي بر مفروضات و نيازهاي متفاوت شكل مي گيرند، تاكيد مي ورزند. اين الگوها تا حدودي تجزيه و تحليل خود را از نيازها بر مفروضات الگوي روانكاوي قرار داده اند و به جستجوي انگيزه هاي زير بنايي برآمده اند كه ممكن می باشد توجه هاي سطحي تري را تبيين كنند. بر اساس اين الگوي مردم ،توجه هايي را حفظ مي كند كه با نياز هاي آنها متناسب باشد و براي تغيير توجه آنها، بايد بايد سطوح نيازهاي آنها را شناسايي كنيم. افراد مختلف ممكن می باشد نيازهاي متفاوت داشته باشند و در نتيجه يك پيام ترغيب كننده يكسان ممكن می باشد براي همه به يك اندازه متقاعد كننده نياشد .بر اساس اين الگو ،توجه ها ممكن می باشد كاركردي سازگارانه، سود بخش ،دفاعي ،شناختي و يا ارزشي داشته باشند .

نوشته ای دیگر :
مقاله رایگان دربارهآسیب پذیری در مقابل استرس، سازگاری با استرس

با در نظر گرفتن اينكه توجه ها ممكن می باشد در خدمت يكي از چهار كاركرد باشند مي توانيم ببينيم كه چرا فرايند تغيير توجه بعضي اوقات بسيار دشوار انجام مي گيرد .قبل از هر چيز موقعيت هاي مختلف ممكن می باشد توجه هاي متفاوتي را ايجاد كنند برعكس، اطلاعات تازه كه با شيوه اي روشنفكرانه  عرضه مي شوند ، مي توانند توجه هاي مبتني بر كاركرد شناختي ايجاد كنند. الگوي كاركردي براي كساني جذابيت دارد كه به نظر آنها تغيير توجه تابعي می باشد از پيام و دريافت كننده پيام . بيشتر توجه هاي مختلف كاركردهاي چندگانه دارند، با اين حال، سنجش1- Cognitive Bissonance

2-Fistinger,L