نوامبر 27, 2020

مقاله با موضوع سبک های مقابله با استرس، سبک های مقابله ای


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

فوکس[1]، 2001). دسته ای از متغیرهای فردی که در ارتباط بین فشارزاها و استرس تأثیر میانجی دارد باورهایی می باشد که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی- اجتماعی تأثیر قابل توجهی در روبرو شدن با موانع و گرفتاریها و ناکامیها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده می باشد.( ساکس[2]، 1994؛کافیلد، چانگ، دولارد و همکاران[3]، 2004؛ سیو، اسپکتور، کوپر و همکاران[4]، 2005).

در سالهای اخیر در نظر داشتن منابع استرس و سبک های مقابله با آن، بسیار مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده که به کار گرفتن سبک های مقابله ای مؤثر تأثیر مهمی در کاهش استرس و در نتیجه رضایت شغلی دارد( فروزنده و دلارام، 1382).

فرضیه 2- بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط هست.

فرضیه 1-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط هست.

فرضیه 2-2 بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت ارتباط هست.

فرضیه 3- بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط چندگانه هست.

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامهپیامدهای سکوت سازمانی، تمایل به ترک خدمت

فرضیه 1-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت ارتباط چندگانه هست.

فرضیه 2-3 بین سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت ارتباط چندگانه هست.

فرضیه 4- بین مولفه های سبک های مقابله با استرس( مسئله محور) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت ارتباط هست.