کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را می توان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا2 که در این روش فناوری برای استفاده کارکنان سطوح پایین(عملیاتی) سازمان است و اطلاعات تا هنگامی که برای کاربردی مفید واقع گردد در سطوح مختلف انباشته می شود. بدیهی است که این اطلاعات ممکن است نقش چندان شایسته ای در برنامه های راهبردی ایفا نکند. اما نگرش دوم از بالا به پایین3 است. بر پایه این نگرش، نگرش راهبرد سازمان برای تصمیم گیری بازاریابی با ارائه خدمات و و توجه به این مسائل مطرح می شود و این سوال ها که اطلاعات لازم برای انتخاب راهبردهای منطقی کدامند؟ چه نوع فناوری اطلاعاتی برای حصول به چنین هدف هایی لازم است؟ و منابع چگونه باید به تحصیل هدف ها تخصیص یابند؟ نگرش سوم درون- برون سازمانی1 نامیده می شود که در آن ارتباطات اطلاعاتی بر اساس انتقال و برقراری روابط سازمان ها از درون به برون و بالعکس تنظیم می شود و اطلاعات مباله می شود سازمان هایی که اطلاعات خود را برای دیگر نهادها تهیه می کنند از این نوع نگرش طراحی می توانند استفاده کنند. فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اقتصادی، تجارت، صنعت، صنایع، بانکداری تاثیری شگرف خواهد گذاشت. از نظر اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدیدی با کیفیتی نو و برتر است. به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله ی سال های ١۹۹۶ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وضعیت صنایع می گردد. لذا باعث افزایش تولید ناخالصی داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه ی ١۹۹۰ نشانه هایی از افزایش بهره وری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است(توماس و همکاران2، ۲۰۰۴: ۳۴).
به منظور بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات بر اساس تحقیقات قبلی، لیستی از فناوری های اطلاعاتی در شرکت های تولیدی در قالب ۶ دسته ی زیر است:
١– به کارگیری فناوری اطلاعات در امور اداری3: منظور از این نوع فناوری، کاربردهای است که به طور عمده در امور اداری و دفتری انجام می شود، شامل: ثبت مستندات و داده ها و شامل سیستم های صدور صورت حساب، سیستم های کنترل موجودی، سیستم های حقوق و دستمزد، پایگاه داده و سیستم های حسابداری هزینه می باشد.
۲– به کارگیری فناوری اطلاعات در ارتباطات4: به سیستم هایی گفته می شود که وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارند و اطلاع رسانی و تبلیغ از طریق سایت اینترنتی، فروش مستقیم از طریق سایت اینترنتی، اینترنت داخل سازمان، تبادل الکترونیکی داده5 با تامین کنندگان، تبادل الکترونیکی داده با مشتریان یا کاربران و کار گروهی همراه با تبادل الکترونیکی اطلاعات را شامل می شود.
۳- به کارگیری فناوری اطلاعات در پشتیبانی تصمیم گیری1: شامل سیستم هایی است که به مدیران در فرآیند تصمیم گیری یاری می رساند و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری2، تکنیک های تحلیل داده و سیستم های پیش بینی را شامل می شود.
۴– به کارگیری فناوری اطلاعات در برنامه ریزی تولید3: کاربردهایی از فناوری اطلاعات است که در عملیات برنامه ریزی تولید انجام می شود و برنامه ریزی تولید با کمک کامپیوتر4، برنامه ریزی نیازهای تولید5 و سیستم یکپارچه ی برنامه ریزی منابع سازمان6 را شامل می شود.
۵- به کارگیری فناوری اطلاعات در طراحی7 محصول: شامل کاربردهایی درباره ی فرآیند طراحی محصول است و طراحی به کمک کامپیوتر8، ساخت و تولید به کمک کامپیوتر9 و مهندسی به کمک کامپیوتر10 مانند شبیه سازی را شامل می شود.
۶- به کارگیری فناوری اطلاعات در کنترل تولید11: که به کارگیری فناوری اطلاعات در فعالیت های تولیدی و کنترل کیفیت است. استفاده از ماشین های کنترل عددی یا کنترل کامپیوتری12، استفاده از کامپیوتر در کنترل فعالیت های کارخانه، به کارگیری ربات ها، سیستم های الکترونیکی برای شناسایی محصول، سیستم های الکترونیکی برای کنترل کیفیت، سیستم های تولید انعطاف پذیر13 و سیستم های انبارداری اتوماتیک را شامل می شود(ذکردی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۱-۱۲۰).
 
 
2 Botton – Up
3 Top to down
1 On- Out
2 Thomas
3 Information  Technology  Administration
4 Information  Technology  Communication
5 Electronic Data Interchange, EDI
1 Information  Technology  Dwcision
2 Decision Support Systems, DSS
3 Information  Technology  Planning
4 Computer  Aided  Production   Planning
5 Manufacturing   Requirements  Planning
6 Enterprise  Resource  Planning
7 Information  Technology  Design
8 Computer  Aided  Design
9 Computer  Aided  Manufacturing
10 Computer  Aided  Engineering
11 Information  Technology  Production  Control
12 Computer  Numeric Control
13 Flexible Manufacturing  System