نوامبر 25, 2020

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه مدل

…………..37
2-7-1- خطاي جذر ميانگين مربعات (RMSE)…………………………………………………….37
2-7-2- معيار درصد پوشش………………………………………………………………………………………38
2-7-3- معيار دقت…………………………………………………………………………………………………….39
2-7-4- معيار F-Measure…………………………………………………………………………………….39

فصل سوم : مروري بر مطالعات و تحقيقات پيشين…………………………………………..41
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..42
3-2- مرور کارهاي گذشته………………………………………………………………………………………….42
3-2-1- مدل MoleTrust………………………………………………………………………………………45
3-2-2- مدل TidalTrust………………………………………………………………………………………47
3-2-3- مدل دانه سيب……………………………………………………………………………………………..48
3-2-4- مدل ارائه شده توسط Anderson……………………………………………………………48
3-2-5- مدل ارائه شده توسط O’Donovan………………………………………………………..49
3-2-6- مدل TrustWalker………………………………………………………………………………….50
3-2-6-1- ساختار مدل TrustWalker…………………………………………………………………51
3-2-6-2- تشابه آيتم ها……………………………………………………………………………………………51
3-2-6-3- خصوصيات ويژه مدل TrustWalker…………………………………………………..52
3-2-6-3-1- فراگيري و عموميت مدل…………………………………………………………………….52
3-2-6-3-2- اطمينان به نتايج حاصل………………………………………………………………………53
3-2-6-3-3- تفسيرپذيري و قابل توضيح بودن نتايج………………………………………………54
3-2-6-4- نمايش ماتريسي مدل TrustWalker………………………………………………….54
3-2-6-5- نتيجه گيري در خصوص مدل TrustWalker…………………………………….55

فصل چهارم : تشريح مدل ترکيبي پيشنهادي و چگونگي توسعه و بهبود مدل پايه.56
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- تشريح مدل کلي TrustWalker…………………………………………………………………..57
4-2-1- علائم نشانه گذاري و متغيرهاي مدل…………………………………………………………..57
4-2-2- روند يک پيمايش تصادفي در شبکه…………………………………………………………….58
4-2-3- انتخاب تصادفي يک کاربر …………………………………………………………………………..59
4-2-4- انتخاب يک آيتم مشابه…………………………………………………………………………………59
4-2-5- تشابه آيتم ها…………………………………………………………………………………………………60
4-2-6- محاسبه احتمال ماندن در يک گره شبکه اعتماد (?_(u,i,k))………………………..61
4-2-7- چگونگي انجام پيشبيني امتياز……………………………………………………………………62
4-2-8- چگونگي محاسبه احتمال P(XY_(u,i)=(v,j))………………………………………….63
4-2-9- چگونگي محاسبه عملي r ?_(u,i)……………………………………………………………………….64
4-2-10- شرط اتمام کلي مدل………………………………………………………………………………….64
4-3- بهبود و توسعه مدل TrustWalker………………………………………………………………65
4-3-1- استفاده از فرمول jaccard جهت محاسبه تشابه آيتمها…………………………….66
4-3-2- حذف ميانگين از فرمول پيرسون………………………………………………………………….67
4-3-3- استفاده از تکنيک مبتني بر آيتم خالص………………………………………………………67
4-3-4- تعديل و تفسير نظرات کاربران……………………………………………………………………..68
4-3-5- محاسبه دقيق مقدار اعتماد يا امتياز رابطه ميان دو کاربر…………………………..71
4-3-6- محاسبه ترکيبي امتياز رابطه ميان کاربران………………………………………………….73

فصل پنجم : تشريح روند انجام آزمايشات و نتايج حاصل………………………………76
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..77
5-2- معرفي مجموعه داده epinions……………………………………………………………………..77
5-2-1- ويژگيهاي مجموعه داده epinions……………………………………………………………79
5-2-2- آماده سازي و نحوه پالايش دادهها……………………………………………………………….81
5-2-3- ايجاد مجموعه داده نمونه……………………………………………………………………………..83
5-3- مجموعه داده movielens……………………………………………………………………………..84
5-3-1- ويژگيهاي مجموعه داده movielens………………………………………………………..84
5-4- نيازمنديهاي نرم افزاري…………………………………………………………………………………….85
5-5- نيازمنديهاي سخت افزاري………………………………………………………………………………..85
5-6- متدولوژي نرم افزاري…………………………………………………………………………………………86
5-7- پارامترهاي پيش فرض انجام آزمايشات…………………………………………………………….86
5-8- نتايج اجراي آزمايشات با مجموعه داده epinions و movielens……………..87
5-8-1- بررسي تاثير عمق پيمايش بر روي نتايج حاصل در خصوص کاربران تازه وارد……………………………………………………………………………………………………………………………….87
5-8-2- بررسي تاثير تاريخ اعلام نظرات توسط کاربران……………………………………………88
5-8-3- بررسي تاث
ي
ر تغيير فرمول محاسبه تشابه آيتمها………………………………………….89
5-8-4- بررسي تاثير بکارگيري مکانيزم تفسير و تعديل نظرات کاربران………………….90
5-8-5- بررسي تاثير بکارگيري انواع روشهاي ترکيبي براي انتخاب کاربران و پيمايش شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-8-5-1- نحوه محاسبه امتياز رابطه موجود ميان کاربران……………………………………..93
5-8-5-2- بررسي تاثير بکارگيري روشهاي ترکيبي در عملکرد سيستم براي تمامي کاربران………………………………………………………………………………………………………………………….94
5-8-5-3- بررسي تاثير بکارگيري روشهاي ترکيبي در عملکرد سيستم براي کاربران تازه وارد ………………………………………………………………………………………………………………………99
5-8-6- بررسي تاثير بکارگيري توام مکانيزم تفسير امتيازات کاربران به همراه استفاده از روشهاي ترکيبي انتخاب کاربران و پيمايش شبکه اعتماد……………………………………101
5-9- انجام آزمايشات با مجموعه داده movielens……………………………………………..107
5-9-1- نتايج حاصل از اجراي روشهاي ترکيبي مورد استفاده در مدل توسعه يافته…………………………………………………………………………………………………………………………..107

نوشته ای دیگر :
منابع پایان نامه ارشد درموردمنشور ملل متحد، شهادت شهود، ارتکاب جرم، اصل برائت

فصل ششم : نتيجه گيري نهايي و کارهاي آينده…………………………………………….110
6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………111
6-2- عملکرد مدل توسعه يافته……………………………………………………………………………….112
6-2-1- عملکرد مدل توسعه يافته در خصوص تمامي کاربران………………………………112
6-2-2- عملکرد مدل توسعه يافته در خصوص کاربران تازه وارد…………………………..114
6-3- نتيجه گيري نهايي …………………………………………………………………………………………115
6-3-1- تحليل نهايي نتايج حاصل از انجام آزمايشات بر روي مجموعه داده epinions………………………………………………………………………………………………………………..116
6-3-2- تحليل نهايي نتايج حاصل از انجام آزمايشات بر روي مجموعه داده movielens…………………………………………………………………………………………………………….118
6-4- پيشنهادات کارهاي آينده……………………………………………………………………………….118

اختصارات…………………………………………………………………………………………………..120
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..121
فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول 3-1 : دستهبندي مدلهاي اعتماد…………………………………………………………………………………..44
جدول 4-1 : ماتريس پراکندگي نحوه امتيازدهي دو کاربر u_1 و u_2……………………………………70
جدول 4-2 : تفسير نظرات کاربر u_2……………………………………………………………………………………..70
جدول 5-1 : ساختار جدول reviews……………………………………………………………………………………81
جدول 5-2 : ساختار جدول WOT…………………………………………………………………………………………82
جدول 5-3 : ساختار جدول cold_start_users………………………………………………………………..82
جدول 5-4 : ساختار جدول ratings………………………………………………………………………………………83
جدول 5-5 : مقادير پيش فرض پارامترها و متغيرهاي مورد استفاده در مدل پيشنهادي………86
جدول 5-6 : نتايج بررسي تاثير عمق پيمايش در خصوص کاربران تازه وارد………………………….88
جدول 5-7 : نتايج حاصل از بررسي تاثير تاريخ اعلام نظرات کاربران……………………………………..89
جدول 5-8 : نتايج حاصل از تغيير فرمول محاسبه تشابه آيتمها…………………………………………….90
جدول 5-9 : نتايج حاصل از بکارگيري مکانيزم تعديل و تفسير نظرات کاربران…………………….91
جدول 5-10 : نتايج حاصل از بکارگيري مکانيزم تعديل و تفسير نظرات کاربران در خصوص کاربران تازه وارد…………………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 5-11 : نتايج حاصل از اجراي روشهاي ترکيبي در مقابل روش مورد استفاده در مدل پايه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
جدول 5-12 : نتايج حاصل از اجراي روشهاي ترکيبي در مقابل روش مورد استفاده در مدل پايه براي کاربران تازه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *