منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش

——————————————-66
2-5-2 ويژگي ها و اهميت آموزش رسانه اي—————————————————–67
2-5-2-1 فراگيري————————————————————————-67
2-5-2-2 تأثيرگذاري———————————————————————–68
2-5-3-1 انواع آموزش رسانه اي————————————————————–69
2-6 نقش تلويزيون در آموزش رسانه اي——————————————————–70
2-6-1 تلويزيون به عنوان ابزار آموزشي———————————————————71
2-6-2 ويژگي هاي آموزشي تلويزيون———————————————————-73
2-7 مخاطب به عنوان عامل اثرپذير در رفتار—————————————————-74
2-7-1 تعريف مخاطب———————————————————————75
2-7-2 دسته بندي مخاطب—————————————————————-75
2-7-2-1 مخاطبان بر مبناي ويژگي هاي جمعيت شناختي—————————————-76
2-7-2-2 مخاطبان بر حسب باورها———————————————————–76
2-7-2-3 مخاطبان بر حسب نگرش ها——————————————————–76
2-7-2-4 مخاطبان بر اساس رفتار———————————————————–77
2-7-2-5 مخاطبان بر اساس دسترسي——————————————————–77
2-7-2-6 مخاطبان بر اساس منابع درآمدي——————————————————77
2-7-2-7 مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد——————————————————78
2-7-2-8 مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها————————————————–78
2-7-2-9 مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط—————————————————-78
2-7-2-10 مخاطبان بر اساس قوميت و استفاده از رسانه ها—————————————–79
2-8 نگرش کاربردي به تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران—————————————–81
2-8-1 تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران——————————————————81
2-8-2 شاخصه هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران—————————————–82
2-8-3 ملاحظات برنامه ريزي فرهنگي در تعامل ميان دين و رسانه———————————–83
2-8-4 مورد کاوي ” ازتو مي پرسند”———————————————————-84
2-9 تاريخچه اي از تحقيقات در داخل کشور و مروري بر تحقيقات پيشين—————————–85
فصل سوم
عنوان——————————————————————————— صفحه
3-1 مقدمه ——————————————————————————89
3-2 عنوان تحقيق ————————————————————————89
3-3 روش تحقيق ————————————————————————–89
3-4 نوع تحقيق —————————————————————————89
3-5 جامعه آماري ————————————————————————–90
3-6 روش جمع آوري اطلاعات وابزار پژوهش —————————————————-90
3-7 تعيين اندازه جامعه نمونه —————————————————————-90
3-8 اعتبار يا پايايي(Reliability) ————————————————————91
3-9 روايي پرسشنامه ———————————————————————–92
3-10 روش آزمون و تحليل هاي آماري———————————————————92
فصل چهارم
عنوان——————————————————————————— صفحه
4-1 مقدمه ——————————————————————————-94
4-2 تجزيه وتحليل داده هاي دريافتي———————————————————–94
4-2-1 آمارتوصيفي ————————————————————————94
4-2-2 آمار استنباطي———————————————————————-126
4-3 بررسي فرضيه هاي تحقيق————————————————————–126
4-3-1 بررسي وآزمون فرضيه فرعي اول——————————————————–126
4-3-2 بررسي وآزمون فرضيه فرعي دوم ——————————————————-128
4-3-3 بررسي فرضيه اصلي —————————————————————–130
فصل پنجم
عنوان——————————————————————————— صفحه
5-1 بحث ونتيجه گيري——————————————————————–133
5-2- محدوديت هاي تحقيق—————————————————————-135
5-3- راه کارها و پيشنهادات برگرفته از پژوهش————————————————–136
منابع ———————————————————————————-138

فهرست جداول
عنوان——————————————————————————— صفحه
جدول(3-1)جدول کرونباخ براي تعيين تعداد متغيرهاي شرکت داده ونداده شده در آزمون اعتبار————91
جدول (4-1) جمعيت شناسي —————————————————————-94
جدول (4-2) سن ————————————————————————- 95
جدول (4-3) ميزان تحصيلات —————————————————————95
جدول (4-4) مناطق شهري —————————————————————–96
جدول (4-5) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ازتو مي پرسند تا چه ميزان مي تواند بر يکپارچگي وانسجام فرهنگي براي يک اجماع جهت رسيدن به اهداف شهري موثرباشد———————————————————————————-96
جدول (4-6) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي براي توليد،پخش کالاي فرهنگي تا چه ميزان بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد—————————————————97
جدول (4-7) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر نيازها واميال مردم تاپيرگذارمي باشد———————————————————–98
جدول (4-8) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برحفظ تعادلات موجود تاثيرگذارمي باشد—

————————————————–99
جدول (4-9) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برمشارکت شهروندان بر دست يابي اهداف شهري تاثيرگذارمي باشد———————————-100
جدول (4-10) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تاچه ميزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاري جلسات ونشستهاي شهروندان براي ترقي وتعالي تاثيرگذار مي باشد——101

جدول (4-11) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر هويت،بناسازي،ميراث وغرورملي موثر است——————————————————102
جدول (4-12) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير ناگهاني در رفتار يا احساس فردمي شود———————————————-103
جدول (4-13) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير تمايلات ذهني شهروندان ونيز روش ومنش زندگي آنان مي شود—————————104
جدول (4-14) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان از طريق آموزشهاي غير رسمي وغير مستقيم بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد——————–105
جدول (4-15) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش هاي غبر رسمي ازطريق تلويزيون مي تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه ميزان بر شيوه هاي صحيح اخلاق ورفتارشهروندي تاثيرگذارباشد————–106
جدول (4-16) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) با ارائه محتواي غني آموزشي -فرهنگي به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه ميزان بر اخلاق ورفتار شهروندي تاثيرگذارباشد
—————————————————————————————107
جدول (4-17) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد بر ارزش هاي حاکم برجامعه سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————-108
جدول (4-18) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد برجهان بيني توحيدي سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————————–109
جدول (4-19) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان به دگرگوني هاي مطلوب درحوزه فرهنگي منجرمي شود———————————————————110
جدول (4-20) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان دخالت وبرنامه ريزي درحوزه ي نظام هاي ارزشي واعتقادي فرهنگ سياستگذاري عمومي را تقويت مي کند————–111
جدول (4-21) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي براي عرصه هاي سخت افزاري جامعه تاچه ميزان سياستگذاري عمومي را تخت تاثيرقرارمي دهد————————————112
جدول (4-22) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان برسازگاري وهماهنگي وياحذف ناسازگاري درميان سياست هاي گوناگون موثر است——————————-113
جدول (4-23) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برتوسعه ي انساني درقالب دسترسي به پيشرفت هاي اجتماعي محول مي نمايد————–114
جدول (4-24) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برپيوند وارتباط ميان موسسات متنوع فرهنگي و دولت موثر است————————–115
جدول (4-25) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند با ارائه عقايد و اطلاعات در اذهان تا چه ميزان برتفکر شهروندان اثرگذار مي باشد————————116
جدول (4-26) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان کارکرد صحيح آموزشي يک برنامه ريز هاي فرهنگي مناسب تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد.————————————————————–117
جدول (4-27) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که کارکردصحيح آموزش فراگيربرنامه ريزي فرهنگي مناسب از طريق برنامه از تومي پرسند تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد———————————————————————————————–118
جدول (4-28) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش غيررسمي از طريق تلويزيون مي تواند در تمام ساعات شبانه روز از طريق شيوه هاي صحيح تا چه ميزان بر بهداشت شهروندي تاثيرگذارباشد—————————————————————————————————–119
جدول (4-29) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي مناسب ازطريق برنامه از تومي پرسند با برخورداري از بعد بصري وشنيداري تا چه ميزان دراصلاخ ناهنجاري هاي رفتاري موثر است—————————————————————————————————-120
جدول (4-30) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر انتقال ارزش هاي ديني از يک نسل به نسل ديگر تاثيرگذارمي باشد—————————-
—–121
جدول (4-31) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برتقويت وحدت ملي ،ديني وشهروندي تاثيرگذارمي باشد——————————————122
جدول(4-32) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اينکه ازطريق برنامه ريزي هاي فرهنگي تاچه ميزان براعتلاي دين ،اشاعه فرهنگ اسلامي وارزش هاي ديني حاکم بر جامعه اهتمام مي شود————————-123
جدول (4-33) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تا چه ميزان از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برعقلانيت طرح مباحث ديني تاکيدمي شود———————————————-124
جدول (4-34) توزيع فراواني