دسامبر 3, 2020

پایان نامه ارشد با موضوع ساختار کلاس، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، زیرساختها

n 62
5-2-5- ساختار کلاسهای بسته Content Provider 65
5-2-6- ساختار کلاسهای بسته Data Source 67
5-2-7- ساختار کلاسهای بسته Discovery 70
5-2-8- ساختار کلاسهای بسته Entity 71
5-2-9- ساختار کلاسهای بسته ServiceDirectory 73
5-3- جمعبندی و نتیجهگیری 74
فصل 6- ارزیابی روش پیشنهادی 78
6-1- مجموعهداده 78
6-2- اجرای روش پیشنهادی 79
6-2-1- بررسی دقت روش پیشنهادی 80
6-2-2- مشخصات محیط اجرا 80
6-2-3- بررسی زمان اجرای روش پیشنهادی 80
6-2-4- میزان حافظه مصرفی روش پیشنهادی 81
6-3- اجرای روش مبتنی بر SVM 82
6-3-1- فاز آموزش 83
6-3-2- فاز تست 84
6-3-3- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84
6-3-4- بررسی زمان اجرای روش مبتنی بر SVM 85
6-3-1- میزان حافظه مصرفی روش مبتنی بر SVM 85
6-4- ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی 86
6-4-1- مقایسه دقت 86
6-4-2- مشاهدات متناظر 87
6-4-3- مقایسه زمان اجرا 88
6-4-4- مقایسه حافظه مصرفی 89
6-4-5- تحلیل نتایج 90
6-5- جمعبندی و نتیجهگیری 92
فصل 7- بحث و نتیجه‌گیری 96
7-1- کشف سرویسها 96
7-2- کلاسهبندی سرویسها 97
7-3- جمعبندی و نتیجهگیری 98
فصل 8- پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آینده 102
8-1- جمعبندی و نتیجهگیری 104

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏21- معماری سرویسهای وب 18
شکل ‏22- تفاوت نسخههای WSDL نسخه 1.1 و نسخه 2.0 21
شکل ‏41- فرآیند کلاسهبندی سرویسهای وب 43
شکل ‏51-نمودار موردهای استفاده 51
شکل ‏52- نمای دامنههای مورد نظر کاربر 52
شکل ‏53-نمایی اصلی برنامه 54
شکل ‏54- نمودار بستهها 56
شکل ‏55- نمودار کلاسهای بسته Activity 58
شکل ‏56- نمودار کلاس بستههای Broadcast Receiver و Service 60
شکل ‏57- نمودار کلاس بسته Business Component و وابستگیها 62
شکل ‏58- نمودار کلاس بسته Classification 64
شکل ‏59- نمودار کلاس بسته Content Provider 66
شکل ‏510-نمودار کلاس بسته Data Source 68
شکل ‏511- کلاس Service 69
شکل ‏512- نمودار کلاس بسته Discovery و بستههای وابسته 71
شکل ‏513- نمودار کلاس بسته Entity 73
شکل ‏514- نمودار کلاس بسته Directory 74
شکل ‏61- بردار نمونه یک سرویس در روش متنی بر SVM 83
شکل ‏62- نمودار مقایسه دقت روشها 87

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏31- جدول مقایسه دقت کلاسهبندی برای انواع بردارها و روشها 35
جدول ‏61- بررسی دقت روش پیشنهادی 80
جدول ‏62- مشخصات گوشی که به عنوان محیط اجرا استفاده شده 80
جدول ‏63- زمانی اجرای روش پیشنهادی 81
جدول ‏64- حافظه مصرفی روش پیشنهادی 82
جدول ‏65- بررسی دقت روش مبتنی بر SVM 84
جدول ‏66- زمانی اجرای روش مبتنی بر SVM 85
جدول ‏67- حافظه مصرفی روش مبتنی بر SVM 85
جدول ‏68- مقایسه دقت روشها 86
جدول ‏69- بازههای اطمینان مختلف به ازای سطوح اطمینان مختلف برای زمان اجرا 89
جدول ‏610- بازههای اطمینان مختلف به ازای سطوح اطمینان مختلف برای حافظه مصرفی 90

فصل نخست:
مقدمه

مقدمه
در این فصل به ارائه مقدمهای در مورد موضوع پروژه می پردازیم. در ادامه به بیان انگیزه و هدف تحقیق پرداخته میشود، و سپس مسئلهای که با آن مواجه هستیم توضیح داده میشود. در قسمت آخر نیز ساختار مطالب پایاننامه توضیح داده میشود.
مقدمه
امروزه در دسترس بودن اینترنت در اکثر مکانها یک تجربه روزمره است. از این رو برای کاربران سیار این انتظار ایجاد شده است، که دستگاهی که از آن استفاده مینمایند، در همه مکانها و زمانها قادر به پردازش باشد. پیشرفتهای اخیری که در تولید دستگاههای سیار صورت گرفته به همراه تحولات بسیاری که در فناروی شبکههای بیسیم رخ داده است، فناوری را به سمت محاسبات سیار و دسترسی مداوم و بدون وقفه به دادهها و اطلاعات میبرد. اگر چه مشکلاتی که در ارتباطات رخ میدهد و البته محدودیتهای دستگاههای سیار یک چالش مهم برای تحقق دسترسی مداوم و بدون وقفه در همه زمانها و مکانها محسوب میشود.
معماری سرویسگرا به عنوان یکی از سبکهای معماری پیشرو در محیطهای محاسبات فراگیر مطرح شده است. معماری سرویسگرا از قابلیت استفاده مجدد1، اتصال سست2، انعطافپذیری در طراحی و قابلیت همکاری3 بین سیستمهای ناهمگون4، به صورت موثری پشتیبانی مینماید. معماری سرویسگرا دورنمایی از توسعه نرمفزارهایی در محیطهای محاسبات فراگیر ارائه میدهد که در آن نرمافزارها با به کارگیری قابلیتهای شبکههای رایانهای بتوانند به طور موثر و به صورت خودکار با یکدیگر وارد تعامل شوند.[1]
هدف و انگیزه
با ظهور و تکامل استفاده از شبکههای رایانهای و اینترنت بر روی گوشیهای هوشمند، دامنه استفاده از گوشیهای هوشمند از کاربردهایی که درون گوشی هوشمند تعبیه شدهاند، فراتر رفته و میتوان کارکردهایی در سطح شبکههای رایانهای و اینترنت را برای گوشی هوشمند در نظر گرفت. گوشیهای هوشمند برای اینکه بتوانند کارکردهایی در سطح شبکههای رایانهای و اینترنت داشته باشند، این نیازمندی وجود دارند که بتوانند از سرویسهایی که در اینترنت و شبکههای رایانهای وجود دارد استفاده نماید. اولین گام برای استفادهای موثر از سرویسهایی که ارائه میگردند، کشف و انتخاب سرویس مناسب میباشد. در حال حاضر تعداد زیادی سرویس در شبکههای رایانه و اینترنت برای استفاده عرضه میگردنند. ازدیاد سرویسهای عرضهشده، میتواند مشکل و مانعی بر سر استفاده موثر از سرویسهای وب به وجود آورد. از این رو نیازمند س
ا
زوکارهایی برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب هستیم، تا استفاده کنندگان از سرویسهای وب بتوانند بهصورت موثر سرویس وب مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
از سوی دیگر گوشیهای هوشمند با محدودیتهایی مواجه هستند که در ارائه روشهایی که برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب بر روی آنها استفاده میشود، میبایست در نظر گرفته شوند. گوشیهای هوشمند از نظر منابع پردازشی و میزان حافظه با محدودیتهایی مواجه میباشند، که در روشهایی که برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب به کار گرفته میشوند بسیار محدود کننده است. از این در این پژوهش قصد داریم به مطالعه این مسئله بپردازیم و روشی برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب در محیطهای محاسبات فراگیر ارائه دهیم، که برای گوشیهای هوشمند مناسب باشد.
تعریف مسئله
در این پژوهش قصد داریم یک روش موثر برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب ارائه دهیم که برای محیطهای سیار و برای اجرا روی گوشیهای هوشمند مناسب باشد. در ارائه روش پیشنهادی سعی خواهد شد، محدودیتهای محیطهای سیار و گوشیهای هوشمند در نظر گرفته شود.
سپس بر پایه روش پیشنهادی نرمافزاری برای گوشیهای هوشمند اندرویدی پیادهسازی خواهد شد. این نرمافزار سرویسهای محیطهایی که گوشی هوشمند در آن قرار میگیرد را شناسایی خواهد کرد و نسبت به کلاسهبندی سرویسهای کشف شده اقدام خواهد نمود. نرمافزار پیادهسازی شده، این قابلیت را خواهد داشت، که اطلاعات سرویسهایی را که جمعآوری کرده را در اختیار نرمافزارهای دیگر گوشی هوشمند قرار دهد. به این ترتیب نرمافزارهای دیگری گوشی هوشمند، میتوانند سرویسهای مد نظر خود را از طریق این نرمافزار شناسایی نموده و از سرویس مربوطه استفاده نمایند.
ساختار مطالب پایاننامه
ساختار مستند پایاننامه به این صورت میباشد: فصل اول را با مقدمه و تعریفی از پروژه شروع نمودیم. در فصل دوم به مرور مفاهیم پایه و نظری پژوهش پرداخته شده است. در فصل سوم به کارهای پژوهشی پیشینی که در ارتباط با موضوع پژوهش صورت گرفته است، پرداخته شده است. در فصل چهارم روش پیشنهادی که حاصل کار این پژوهش است، معرفی میشود. در فصل پنجم نحوه پیادهسازی و طراحی نرمافزار گوشی هوشمند ارائه شده است. در فصل ششم به ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه آن با روش دیگری که در این زمینه مطرح است، پرداخته شده است. در فصل هفتم به بحث و نتیجهگیری در مورد نتایج این پژوهش پرداخته شده است. در فصل هشتم، پیشنهادها و فرصتهای پژوهشی مرتبط در این حوزه پژوهشی مطرح گردیده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
تحولاتی که در عرصه تولید گوشیهای هوشمند و دستگاههای قابل حمل به وجود آمده و از سوی دیگر همراه شدن این تحولات با پیشرفتهایی که در فناوری شبکههای بیسیم رخ داده، این انتظار را برای کاربر ایجاد کرده، که گوشی هوشمند در همه زمانها و همه مکانها قادر به پردازش باشد. یکی از رویکردهای مناسب برای تحقق این موضوع به کارگیری معماری سرویسگرا در طراحی نرمافزارها میباشد. دورنمایی که معماری سرویسگرا ارائه مینماید، به این صورت است که نرمافزارها خواهند توانست با به کارگیری قابلیتهای شبکههای رایانهای به صورت موثر و خودکار با یکدیگر وارد تعامل شوند. سرویسهایی که در شبکههای رایانهای و اینترنت عرضه میگردد، بسیار زیاد است. این موضوع میتواند باعث سردرگمی مصرفکنندگان سرویسها شود و از سوی دیگر انتخاب سرویس مناسب را تبدیل به کاری وقتگیر نماید. از این رو نیازمند سازکارهایی برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب هستیم. از سوی دیگر گوشیهای هوشمند و دستگاههای قابل حمل با محدودیتهای مواجه هستند که میبایست در نظر گرفته شوند. در این پژوهش قصد داریم نسبت به ارائه روشی برای کشف و کلاسهبندی سرویسهای وب اقدام نماییم که برای گوشیهای هوشمند مناسب باشد. همچنین بر پایه روش پیشنهادی نرمافزاری برای گوشیهای هوشمند اندرویدی پیادهسازی خواهد شد. این نرمافزار سرویسهای محیطهایی که گوشی هوشمند در آن قرار میگیرد را شناسایی خواهد کرد و نسبت به کلاسهبندی سرویسهای کشف شده اقدام خواهد نمود. نرمافزار پیادهسازی شده، این قابلیت را خواهد داشت، که اطلاعات سرویسهایی را که جمعآوری کرده را در اختیار نرمافزارهای دیگر گوشی هوشمند قرار دهد.

نوشته ای دیگر :
منابع پایان نامه ارشد دربارهقانون مجازات، قاعده احسان، امام صادق

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پایهای پژوهش خواهیم پرداخت. پایه و اساس پژوهش صورت گرفته سرویسهای وب و فناوریهای مرتبط با آن میباشد. از این رو در این فصل را به معرفی موارد مذکور میپردازیم.
سرویسهای وب
طبق تعریفی که ارائه شده توسط کنسرسیوم وب گستره جهانی5یک سرویس وب یک سیستم نرمافزاری است که برای پشتیبانی از تعاملات سازگار6 کامپیوترهای یک شبکه طراحی شده است. سرویس وب یک رابط7 دارد که در یک قالب قابل پردازش توسط ماشین8 توصیف میشود (معمولا WSDL). سیستمهای دیگر با به کارگیری پیامهایی در قالب SOAP9 که از پیش تعریف شده با یک سرویس وب وارد تعامل میشوند. بهطور معمول این تعامل با به کارگیری HTTP10 و سریسازی XML11 صورت میگیرد.[2]
سرویسها عناصر محاسباتی هستند که با یکدیگر وارد تعامل میشوند. با وجود اینکه هر یک به صورت مستقل هستند. هر سرویس میتوانند طیف وسیعی از کارها را انجام دهند. از یک درخواست ساده گرفته تا یک پردازش پیچیده [3]. اغلب سرویسهای وب در کسبوکار به کار گرفته میشوند. بیشتر این عناصر با یکدیگر از طری
ق پیامهایی در قالب XML12 ارتباط برقرار مینمایند. که اغلب این پیامها از پروتکل SOAP پیروی مینمایند. این عناصر (سرویسها) غیروابسته به پلتفرم13 و خود توصیف14 هستند. آنها از طریق پروتکلهای معمول اینترنت قابل دسترس هستند.[4]
معماری پایه سرویسهای وب در شکل ‏21 نمایش داده شده است. در معماری سرویسهای وب سه نقش وجود دارد. درخواستکنندگان سرویس15، فراهمکنندگان سرویس16 و کارگزاران سرویس17. فراهمکنندگان سرویس، سرویس را ارائه مینمایند. آنها سرویسها را پیادهسازی میکنند و تعریف سرویس را به صورت برخط18 را در قالب مستندات WSDL19 منتشر مینمایند. در مستندات WSDL نحوه فراخوانی سرویسها آمده است. کارگزاران سرویس در واقع با به کارگیری UDDI20 میان درخواستکنندگان سرویس و فراهمکنندگان سرویس واسطهگری مینمایند. درخواستکنندگان سرویس میتوانند از طریق کارگزاران سرویس، سرویسها را پیدا کنند و از طریق آدرسی که در WSDL آمده و به کارگیری پیامهای SOAP آنها را فراخوانی نمایند.

نوشته ای دیگر :
تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی

شکل ‏21- معماری سرویسهای وب[5]
امروزه سرویسهای وب از آنجا که امکان تعاملات خودکار21 را بین سیستمهای ناهمگون22 توزیعشده فراهم مینماید، تکنولوژی مهمی محسوب میشوند.[6]
از مجموع تعاریفی که از مراجع مختلف در مورد سرویسهای وب آورده شد، میتوان به این نتیجه رسید که تکنولوژیهای XML، SOAP، WSDL و UDDI به عنوان زیرساخت فناوری سرویسهای وب محسوب میشوند. در ادامه به بررسی هر یک از فناوریهای مذکور، خواهیم پرداخت.
Simple Object Access Protocol (SOAP)
SOAP برای تبادل اطلاعات ساختاریافته23 برای پیادهسازی سرویسهای وب در یک شبکه به کار میرود. [7] این پروتکل، XML و دیگر پروتکلهای لایه کاربرد24 را به کار میبرد. پروتکلهایی مانند 25SMTP، HTTP26. SOAP به طور مکرر به عنوان یکی از اجزای پشتهی27 پروتکل سرویسهای وب به کار میروند.[3] در پشته پروتکلها، SOAP لایه بنیادی پشتهای است که ساخته شده است. این به آن معناست که SOAP چارچوب پایهی پیامرسانی بین سرویسها را فراهم مینماید. این پروتکل بر پایهی XML میباشد و شامل سه قسمت میشود. این قسمتها عبارتند از پاکت28، قوانین کدگذاری29 و فرآیندهای پاسخها و فراخوانیها. یکی از مزایای به کارگیری SOAP امکان به کار رفتن با پروتکلهای انتقال گوناگون میباشد. پروتکلهایی مانند JMS30، TCP31، SMTP و HTTP. هر دوی HTTP و SMTP به عنوان پروتکل لایه حمل برای انتقال SOAP به کار میروند. اگرچه استفاده از پروتکل HTTP مرسومتر است.[3] چرا که HTTP به عنوان یکی از زیرساختهای اینترنت مطرح میباشد. یکی از مزایای به کارگیری HTTP سازگاری آن با اکثر دیوارههای آتش32 شبکهها میباشد.[7] یکی دیگر از مزایای SOAP امکان بهکارگیری آن با HTTPS33 است.[3]
HTTPS یک نوع پروتکل ارتباطی است که به طور گسترده برای تعامل کامپیوترها در اینترنت استفاده میشود. این پروتکل یک پروتکل مجزا و مستقل نیست. HTTPS از پروتکل HTTP تشکیل شده است، که یک لایه TLS34 یا SSL35 بر روی آن قرار میگیرد. این دو لایه امنیتی هر دو پروتکلهای رمزنگاری هستند، که امکان ارتباطات امن را در شبکه فراهم مینمایند. هر دوی این پروتکلها قسمت ارتباط شبکهای را با استفاده از رمزنگاری نامتقارن، رمزگذاری مینمایند. همچنین برای پنهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *