دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت 39
بند نخست : مطلق بودن 39
بنددوم : انحصاری بودن 41
بندسوم : دائمی بودن 41
گفتار پنجم : انواع مالکیت 42
بند نخست : مالکیت مادی 42
بند دوم : مالکیت تبعی 43
بند سوم : مالکیت حکمی 43
بند چهارم : مالکیت معنوی 44
بندپنجم : مالکیت موقت 45
مبحث سوم : اسباب تملک 46
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی 47
بندنخست :عقود 47
الف)عقودتملیکی 48
ب) عقود معوض و غیر معوض: 50
بند دوم :شفعه 51
بندسوم :حیازت مباحات 52
گفتار دوم : اسباب تملک قهری 54
بندنخست :ارث 54
بند دوم : تملک قانونی دولت 54
فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی 56
مبحث اول : عقد بیع 56
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع 56
گفتار دوم : اوصاف عقد بیع 57
بند نخست : تملیکی بودن 57
بند دوم : لازم بودن 58
بندسوم : معوض بودن 58
گفتار سوم : بیع زمانی 59
بند نخست : مفهوم بیع زمانی 59
بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات 60
بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع 62
مبحث دوم: عقد اجاره 63
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره 63
گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره 65
بند نخست : تملیکی بودن 65
بنددوم : لازم بودن 67
بندسوم : معوض بودن 68
بندچهارم : موقت بودن 69
بندپنجم: رضایی بودن 70
بندششم : تدریجی بودن 70
گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک 71
بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران 71
بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک 73
بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک 74
بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک 78
بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی 81
فصل نخست : انتقال فوری مالکیت 82
مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت 82
گفتار نخست : مفهوم قاعده 82
گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت 84
بند نخست : فقه 84
بند دوم : حقوق ایران 85
گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت 86
مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت 87
گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران 88
گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران 89
گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی 90

بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران 90
بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی 92
فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران 92
مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع 92
گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین 93
گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین 94
گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه 95
مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده 97
گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده 98
گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری) 98
بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران 99
بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران 99
بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران 101
گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری) 104
بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار 104
بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری 105
الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول 105
ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده) 106
ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان 107
د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده 107
گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی 108
مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت 109
گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع 109
بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع 109
بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع 110
گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن 112
بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود 112
بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده 113
مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران 115
گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش 115
گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان 116
گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه 119

گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش 122
بندنخست : تعهدات پیش فروشنده 122
بنددوم : تعهدات پیش خریدار 123
خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد: 125
فهرست منابع ومأخذ: 128

یارب آن قطره دانش که بخشیدی زپیش
متصل گردان به دریاهای خویش
الف) بیان مسأله :
درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.
بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.
یکی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.
ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1 ماده 362 قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.
مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیاندیدگاه های مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.
ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.
ب)اهمیت انجام تحقیق :
همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.
اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.
بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون پیش فروش ساختمان باروشن بینی وتوجه به نیازهای روز، تملیک تدریجی راپذیرفته است که باتوجه به اهمیت آن درتضمین حقوق پیش خریداران بررسی مبانی ، ماهیت وآثارآن ضروری است.
پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :
درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران تاکنون تحقیقی جامع و مدون انجام نگرفته است ، لیکن درباره ماهیت قراردادپیش فروش توسط فقها درفقه نظریات مختلفی همچون بیع سلف، بیع معلق ، بیع استصناع و … مطرح شده است ، درآثار اساتید برجسته ونامدار حقوق نظیر کتاب «قواعد عمومی قراردادها» نوشته استاد دکترناصر کاتوزیان و«تشکیل قراردادها ووتعهدات» نوشته زنده یاددکترمهدی شهیدی نیز بطور اجمالی وازجهت ارتباط باموضوع مورد بحث اشاراتی به این مطلب شده است.
مقالاتی نیزدراین خصوص به رشته تحریردرآمده که بعضا به صورت اجمالی به موضوع پرداخته اند وازآن جمله میتوان به مقاله ای تحت عنوان «انتقال مالکیت درقراردادهای فروش درنظامهای حقوقی آلمان،فرانسه وایران» که به قلم دکترمنصورامینی نگاشته شده است ونیزمقاله ای دیگربانام «زمان انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان» که توسط دکترسام محمدی وسیدحسن حسینی مقدم به رشته تحریر درآمده است اشاره نمود.
لیکن درتمام مواردیادشده ، به اندازه کافی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته نشده است وابهامات این بحث کماکان به قوت خویش باقی مانده است ، لذا سعی برآن است که خلأهای تحقیقاتی پیش گفته ، دراین تحقیق برطرف گردد.
ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:
بابررسی پیشینه موضوع مشاهده می شود که تملیک تدریجی برای نخستین بار و بصورت منصوص درقانون پیش فروش آپارتمان مطرح شده است وهمانطورکه بیان شد درفقه وحقوق ایران ، به جز درمواردی که به بررسی جزیی واجمالی این موضوع پرداخته شده است ، هیچگاه بطورمفصل وکامل این موضوع مورد تحقیق وبررسی قرارنگرفته است که میتواندازمصادیق نوآوری این موضوع برای تحقیق وتامل بیشتر باشد وراه رابرای تحقیقات بیشتر حول محوراین موضوع هموارکند.
ج) اهداف مشخص تحقیق :
رفع ابهامات وخلأهای تحقیقاتی درباره تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران درحقوق ایران ازجمله مهمترین اهداف این تحقیق می باشد وبااین دیدگاه آغاز به نگارش این تحقیق می کنیم که چراغ راهی برای تحقیقات آینده دراین خصوص باشد ، ازدیگر سو با توجه به پیشرفت وگسترش روزافزون صنعت ساختمان ورواج قراردادهای پیش فروش درمیان مردم وخریدارانی که توانایی خرید مسکن رابصورت نقدی ویکباره ندارند ، این تحقیق با اهداف کلی زیرانجام می گیرد.
تضمین حقوق مصرف کنندگان(پیش خریداران)
جلوگیری ازوقوع مشکلات عدیده حقوقی برای پیش خریداران وبعضا سازندگان
کاهش معاملات معارض وجلوگیری ازانجام آنهاازطریق پیش فروش
جلوگیری وکاهش برخی ازجرائم نظیرکلاهبرداری ازطریق پیش فروش
چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:
روش تحقیق دراین پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می گیرد ، شیوه جمع آوری اطلاعات وگردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.
درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ازابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.
درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجملهروش های یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.
د) سؤالات تحقیق:
1) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟
2) نسبت ورابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت چیست؟
هـ) فرضیه های تحقیق:
1) بایدگفت نظربه بررسی ها وارزیابی های انجام گرفته بنظر میرسد علت پذیرش تملیک تدریجی جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان ( پیش خریداران) وتضمین حقوق آنان وجلوگیری از تشکیل پرونده هایی است که نمونه هایی ازآنها رادرسالیان نه چندان دور درپروژه های مانند ارکیده شاهد بوده ایم.
2) به نظر میرسد تملیک تدریجی که بموجب آن خریدارعلاوه بر مالکیتش برزمین به هرمیزان ومقداری که از ساختمان ساخته شود خوبه خود مالک می گردد ، باموازین فقهی و حقوقی ایران انطباق کامل دارد چراکه هم پیشینه فقهی دارد وهم آنکه قانون پیش فروش ساختمان به تاییدفقهای شورای نگهبان رسیده است.
و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:
مال : مال چیزی است که متقاضی داشته باشد وعقلا به آن میل ورغبت کنند.
مالکیت : مالکیت عبارت ازرابطه ای است بین شخص وچیزمادی که قانون آن رامعتبرشناخته وبه مالک حق می دهدکه انتفاعات ممکنه راازآن ببرد وکسی نتواندازآن جلوگیری کند.
تملیک: مالی رابه ملکیت دیگری درآوردن
عقد تملیکی: عقدناقل عین یاناقل منافع است مانندعقد بیع وعقداجاره وعقدانتشارکتاب ، ممکن است عقد تملیکی روی طلب باشد چنانکه درانتقال طلب دیده می شود.
ی) سامانهی تحقیق:
دراین تحقیق پس ازذکر یک مقدمه کوتاه ، دردو بخش وبه انضمام یک نتیجه گیری کلی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران»خواهیم پرداخت.
دربخش نخست باعنوان «کلیات ومفاهیم» که ازدو فصل تشکیل شده است باهدف شناخت بیشتربرخی ازتعابیرومفاهیم حقوقی مورداستفاده دراین تحقیق به معرفی وبررسی این تعابیرومفاهیم خواهیم پرداخت.
دردومین بخش که باعنوان «انتقال مالکیت وتملیک تدریجی» نامگذاری شده است ومشتمل بر دوفصل می باشد ، سعی براین بوده است که به بررسی چگونگی انتقال مالکیت ازمنظرفقه وحقوق ایران نگاهی داشته باشیم و درادامه ضمن بررسی «مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت» چگونگی زمان انتقال مالکیت درفقه وحقوق ایران مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته است.
بخش نخست : کلیات و مفاهیم
غنای طبع بود کیمیای روحانی
چو مال نیست میسر به دل توانگر باش
صائب
فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت
مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک
گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال
مال کلمه ای عربی استوبه معنای چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

پاسخی بگذارید