دانلود پایان نامه

قسمت اولاختار سازماني) چگونه خواهد بود.
فرضيات تحقيق:
فرضيه اصلي تحقيق: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ساختار سازماني رابطه معنا‌داري وجود دارد.
فرضيه اول: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و پيچيدگي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه دوم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و رسميت سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه سوم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و تمركز سازماني رابطه‌ معناداري وجود دارد.
فرضيه چهارم: بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و نسبت پرسنلي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي اصلي تحقيق
– فناوري اطلاعات :
عبارتست از مجموعه‌اي از ابزارها و روشهايي كه بعنوان نقطه همگرايي الكترونيك و پردازش اطلاعات دانش جديدي را براي گردآوري، ذخيره‌سازي، پردازش، سازماندهي، انتقال و نمايش اطلاعات در اختيار انسان قرار مي‌دهد از اينرو اصطلاح فناوري اطلاعات براي توصيف فناوريهايي بكار مي‌رود كه ما را در راه ثبت، ذخيره‌سازي، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي‌كنند. اين اصطلاح فناوريهاي نويني مانند كامپيوتر، انتقال از طريق فاكس، ميكروگرافها، ارتباطات از راه‌دور، ميكروالكترونيكها، همچنين، فناوريهاي قديمي‌تر نظير سيستمهاي بايگاني اسناد، ماشينهاي محاسباتي مكانيكي و چاپ و حكاكي را در بر مي‌گيرد. (بهان، هولمز، 1377، ص 5)
منظور از فن‌آوري اطلاعات در اين تحقيق ميزان كاربرد مديران شركتهاي سهامي بيمه ايران از اين نوع فن‌آوريها من جمله سيستمهاي اتوماسيون اداري، سيستمهاي بايگاني، سيستم اطلاعات مديريت، فناوريهاي اينترنت و ديگر مواردي است كه در نتيجه نمره‌دهي مديران به پرسشنامه‌اي كه به همين منظور تهيه شده است مشخص مي‌شود.
– ساختار سازماني : ساختار سازماني راه يا شيوه‌اي است كه بوسيله آن فعاليتهاي سازماني تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي‌شوند. (اعرابي، 1376، ص 15) در اين تحقيق 4 بعد از ابعاد ساختار سازماني يعني پيچيدگي، رسميت، تمركز و نسبت پرسنلي شركت سهامي بيمه ايران بعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است و منظور از ساختار سازماني پاسخهايي است كه مديران شركتهاي سهامي بيمه ايران به دو پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني رابينز و پرسشنامه محقق ساخته نسبت پرسنلي مي‌دهند، خواهد بود.
– پيچيدگي :
پيچيدگي به ميزان تفكيكي كه در سازمان وجود دارد اشاره مي‌كند تفكيك افقي، ميزان يا حد تفكيك افقي بين واحدها را نشان مي‌دهد. تفكيك عمودي به عمق يا ارتفاع سلسله مراتب سازماني نظر دارد تفكيك بر اساس مناطق جغرافيايي، به ميزان پراكندگي واحدها و امكانات و نيروهاي انساني از لحاظ جغرافيايي اشاره دارد.
– رسميت :
رسميت به ميزان يا حدي كه مشاغل استاندارد شده‌اند اشاره مي‌كند.
(رابينز، 1380، ص 102-81)
– تمركز :
در سلسله مراتب اختيارات، تمركز به آن سطح از اختيارات گفته مي‌شود كه قدرت تصميم‌گيري دارد، هنگامي كه تصميم در سطح بالاي سازماني گرفته مي‌شود آن سازمان متمركز و هنگامي كه تصميم‌گيري‌ها به سطوح پايين‌تر سازمان تفويض گردد مي‌گويند كه سازمان غير متمركز است. (دفت، 1379، ص 31)