دانلود پایان نامه

فصل دوم
تقدير و تشكر
خداي را بسي شاكرم كه توفيق عنايت كرد تا پايان نامه خود را در حد توان خويش به پايان برسانم.
بدين وسيله بر خود وظيفه مي دانم از اساتيد فرهيخته و فرزانه جناب آقاي دكتر نادر حاجلو، جناب آقاي دكتر محمد نريماني و جناب آقاي دكتر عباس ابوالقاسمي كه با نكته هاي دلاويز و گفته هاي بلند، صحيفه هاي سخن را علم پرور نمودند و همواره راهنما و راهگشايم در اتمام و اكمال اين پايان نامه بوده اند تشكر و قدرداني نمايم.
نام خانوادگي دانشجو: مقدسی اقدم نام: خدیجه
عنوان پاياننامه: مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی
اساتید راهنما: دکتر نادر حاجلو – دکتر محمد نریمانی
استاد مشاور: دکتر عباس ابوالقاسمی
مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی
گرايش: عمومی دانشگاه: محقق اردبيلي
دانشكده: علوم تربیتی و روانشناسی تاريخ دفاع:22/6/1393 تعداد صفحات: 88
چكيده:
هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراري اغلب از منبع كنترل بيروني و دختران عادي اغلب از منبع كنترل دروني برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.
كليد واژهها: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود، منبع کنترل، دختران فراری
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..7