مقالات و پایان نامه ها

تعاریف شخصیت

تعاریف شخصیت                                                                                                                                                                          در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و لفظ شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شده است. الپورت در این زمینه به جمع آوری و ذکر مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی

مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی رویکردهای جدید  یادگیری سازمانی، یادگیری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی تلقی کرده و به دنبال یکپارچه سازی یادگیری فردی،گروهی و سازمانی است.در این رویکرد سازمان برای غافل نشدن از چالشهای مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

عوامل موفقیت مدیر پروژه

عوامل موفقیت مدیر پروژه مهارت مدیریت، روش مدیریت، مدیریت زمان، تسلط به موضوع پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مدیریت هزینه، مدیریت ارتباط با ذینفعان، پیگیری منظم و رصد مستمر، برآورد صحیح و دقیق محدوده و مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات

رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات یک سازمان خدمات یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را می تواند اتخاذ نماید. واکنشی یا انفعالی: در حالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري

تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري مفهوم سرمایه فکري همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی براي تفسیر اینفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاري تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرك هاي عملکرد مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان سه روش را می توان عنوان کرد: نخست نگرش از پایین به بالا2 که در این روش فناوری برای استفاده کارکنان سطوح مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago