می 12, 2021

علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده- قسمت ۱۷

– http://www.magiran.com/nprevies/asp?ID=1371946– http://www.nato.int/eps/en/natolive/opinions/74564/htm?– http://www.pajoohe.con/fa/idem.php?page=definitionHYPERLINK “http://www.pajoohe.con/fa/idem.php?page=definition&UID”&HYPERLINK “http://www.pajoohe.con/fa/idem.php?page=definition&UID”UID.– http://www.syrianews.persianblod. Ir/post/180– http://www.tabnak.ir/fa/news/208495– Ikneberry, Gohn (2001) “Getting Hegemony Right” the national internet p.11-24.– Legrenzi , Matteo (2007) “Nato in the Gulf: who is doing …

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۲

۲- ۵- اجتماعی شدن چیست؟………………………………………………………………………………….۱۳۲-۶- ویژگی های انسان اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۴۲-۷- تنهایی، هراس دائم انسانها ۱۴۲-۸-آسیب های فقدان ارتباط اجتماعی ۱۶۲- ۸-۱-فقدان زبان ۱۶۲-۸-۲- عدم امکان انتقال دانسته …

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۹

سه متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی، کنترلهای اجتماعی و آگاهی از قوانین متغیرهایی هستند که نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم و به واسطهی …

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۲۲

الف- توجیه مقدماتی نظام مدیریت عملکرد: در این مرحله با تشکیل جلسات آگاهسازی لازم است کلیات و مفاهیم اساسی و اهداف و فلسفه نظام مدیریت عملکرد …