ژانویه 25, 2021

منابع مقالات علمی : مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

۲-۳-۵-۴- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..۷۱۲-۳-۵-۵- تحول شناختی از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………۷۳۲-۳-۵-۶- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..۸۹۲-۳-۵-۷- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….۹۲۲-۴- ماهیت آموزش …

مقاله علمی با منبع : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲۰

نمودار (۲-۸) مدل سروکوال را نشان می دهد.نیازهای کلامیارتباط بیرونی با مشتریاستنباط مدیریت از انتظارات مشتریمشخصات کیفی خدمتخدمات ارائه شده کارکنانخدمات دریافت شدهخدمات مورد انتظارنیازهای …

دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۵

جدول (۲-۴) : جدول مقیاس AHP …………………………………………………………………………………………………………60جدول (۲-۵) : جدول شاخص تصادفی ……………………………………………………………………………………………………..۶۲جدول (۲-۶) : عوامل نهایی با ذکر منبع …………………………………………………………………………………………………..۷۰جدول (۲-۷) : جدول مدون …

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۶

جدول (۴-۳۷) : ماتریس زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز عملکردی از دیدگاه کارکنان ……………۱۲۰جدول (۴-۳۸) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای …

سایت مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳

۲-۵-۳- رضایت و ارتباط آن با جذب مشتری ……………………………………………………………………………………..۳۹۲-۵-۴- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت …………………………………………………………………………….۳۹۲-۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۵-۶- مدل تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………۴۱۲-۵-۷- …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی به روش پرومتی- قسمت …

۶-جسارت (پرخاشگری): میزانی که افراد جسور هستند و رقابت جو؛ به جای اینکه سهل‌انگار باشند.۸- ثبات: میزانی که فعالیتهای سازمان بر حفظ وضع موجود در …