مقاله حقوق مدنی و سیاسی و دیدگاه حقوقدانان

واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز مقدمهارتباط میان…

مقاله مخاصمات مسلحانه و روابط بین‌الملل

1- حقوق بین‌الملل بعضی از جدایی طلبیها را مشروع میداند و مبنای آن بدون تردید حق…

مقاله حق تعیین سرنوشت و جامعه بین‌الملل

نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها 52گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (چاره ساز) 52گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی…

پایان نامه مطالبه خسارت و ادارات دولتی

الف- تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه:درخواست صدور اجراییه به موجب تقاضا نامه صدور اجراییه بعمل…

پایان نامه منابع معتبر اسلامی و اجرای احکام مدنی

پس از ابلاغ اجرائيه و بازداشت اموال متعهد در اسناد بدون وثيقه و فقط ابلاغ اجرائيه…

پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

رجوع به دادگاه‌ها مستلزم اقامه دعوی است و اقامی‌دعوی مستلزم وجود شرایطی از قبیل ذینفع بودن…

پایان نامه عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی و قصد مشترک طرفین

باتوجه به توضیحات مذکور قراردادهای داخلی بانک اسناد عادی تلقی می‌شود و به موجب ماده 15…

پایان نامه فقهای امامیه و قواعد عمومی

عرف جامعه ضمانت را به معنی ضمان وثیقه می‌داند و تعهد ضامن را فرعی و تبعی…

پایان نامه اسناد لازم الاجرا و دفاتر اسناد رسمی

هـ- حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی:بند 46 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مقرر…

پایان نامه انتشار اوراق مشارکت و بورس اوراق بهادار

در قبض‌های انبار، قبض رسید بیانگر مالکیت و سپردن کالا در انبارهای عمومی‌است و برگ وثیقه،…

پایان نامه موارد اختلاف و دادگاه صالح

اسناد كه مفرد آن سند است يعني چيزي است كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌اي كه…

پایان نامه عملیات بانکی و اموال منقول

بر اساس مصوبه 31466 مورخ 3/5/69 هئيت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و بانك مركزي…