ژانویه 18, 2021

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

روش شناسیتحقیق۳-۱- مقدمهبی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

۲-۱۹- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق در داخل کشورمطالعه ایمانیپور و زیودارایمانیپور و زیودار(۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطهی بین گرایش به کارآفرینی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

رشد ارزش خالص Lumpkinn and Dess (2001) رشد فروشسودآورینسبت سودآوری به فروش Alegre and chiva (2004) رشدسودآوری Bahn et., al (2009) بازده داراییهاسودفروشسهم بازار ۱۶-۲-۲- …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

رفتار رقابتی جسورانه مرتبط با شرکتهای رقیب(سرآمد رقبا شدن)تعقیب فرصتهای کسب و کار مناسببه تلاشهای شرکت برای به دستآوردن فرصتهای جدید پیشتازی گفته میشود. روند …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

محصول در مقابل فراینداداری در مقابل فنی(کوپر، ۱۹۹۸).نوآوریها ممکن است رادیکالی یا تدریجی باشد. به این معنا که ممکن است از مهارتهای موجود برای ایجاد …

پژوهش – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

۲-۱۲- کارآفرینی و گرایش کار افرینانهباید بین مفهوم کارآفرینی و گرایش کارآفرینانه تفاوت گذاشت. این تفاوت میتواند از طریق دو مشخصه محتوا و فرایند که در مدیریت استراتژیک بیان …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

کارآفرینی پرورشگاهی[۴۶]: این امر نیازمند ایجاد واحدهای نیمه مستقل در شرکتهای موجود برای اندیشیدن، آغازکردن و تقویت شرکتهای جدید است. با توجه به مخاطره بالای …