نوامبر 28, 2020

منبع مقاله با موضوع نمایشنامه، روایت شناسی، انقلاب مشروطه، نمایش نامه

………………………………………………………………….73 فصل پنجم: بررسی آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده از نگاه جاناتان کالر……………………………………78 5-1 میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ شرح حال ……………………………………………………………………………………………….79 5-2 نمایشنامه ملا ابراهیم خلیل …