تعداد(درصد)، تریگلیسرید

سرم(mg/dl)۸۹/۲۱±۸۱/۸۸۰۳/۲۱±۷۴/۸۸۴۲/۲±۷۸/۸۸۹۷/۰انرژی دریافتی(kcal/d)۸۰/۸۴۷±۴۸/۲۹۲۳۳۳/۸۰۴±۷۲/۲۶۸۱۳۱/۸۳۳±.۷۹/۲۷۹۹۰۱/۰چربی دریافتی(g/d)۹۹/۳۵±۷۰/۹۹۹۳/۳۷±۳۸/۹۹۹۳/۳۶±۵۴/۹۹۹۴/۰پروتتین دریافتی(g/d)۴۱/۲۸±۵۳/۹۶۵۰/۲۹ ±۱۱/۸۸۲۳/۲۹±۲۲/۹۲۰۱/۰کربوهیدرات دریافتی(g/d)۳۳/۱۲۸±۳۹/۴۲۴۵۸/۱۱۳±۰۳/۳۵۳۵۱/۱۲۳±۱۱/۳۹۸۰۰۱/۰میزان فعالیت بدنیمیزان کممیزان متوسطمیزان بالا ۹/۹%۴/۲۲%۳/۱۶% ۴/۲۱%۱/۲۲%۸/۷% ۳/۳۱%۶/۴۴%۱/۲۴% ۰۰۱/۰€مقادیر ارایه…

کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

من اینکه عادت به فعالیت جسمانی از اوایل زندگی شکل می گیرد(Kelishadi, 2001).سازمان جهانی بهداشت انجام…

کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

تقدیم به دو شهید خفته در دانشگاه علوم پزشکی قزوینچرا که آرامش ،امنیت و موفیقت در…

پاراکوویروس، میکروتیوب

ر عفونتهای HPEV در سنین کودکی و با شیوع فصلی (بیشترین پیک در اواخر تابستان و…

پروتئین، پاراکوویروس

شکست پروتئینی در پیکورنا ویروس ها می باشد و فکر می کنند که این دو درگیر…

تغییرات ساختاری

د ویروس مورد استفاده قرار می گیرند. ۸و۹- مراحل اسمبلی و خروج ویروسها از سلول آلوده.۱-۶۱-)اتصال…

سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری

ی و رازهای تجاری و فرانشیزها. همچنین ایشان و همکارانش معتقد هستند که این کالاهای نامشهود…

دیوان عدالت اداری، تعزیرات حکومتی

مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه “تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین…

تاریخی – فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر

و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل‌های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر…

تولید ناخالص داخلی، سازمان تجارت جهانی

این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم…

تعزیرات حکومتی، قانون مجازات اسلامی

۳- مجازاتهای مالی ۸۰۳-۱- مجازات نقدی ۸۰۳-۲- ضبط و مصادره اموال ۸۲۴) مجازاتهای بدنی ۸۳ب) مجازات…

SPW4، موجهای

هیسترزیس نمونه SPW3با رسیدن به انتهای سیکل ۲۹ گوشه سمت چپ لوزی (سخت کننده ) سوراخ…