No category

منابع و ماخذ مقاله پژوهشگران، معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی

فصل سوم : تحلیل نشانه-معنا‌شناسی گفتمان قرآن (سوره الرحمن) ۳-۱- زبان قرآن و ویژگی‌های آن ۳-۲- سیمای سوره الرحمن ۳-۲-۱- سوره الرحمن از دیدگاه مفسران ۳-۳- بررسی عملیات زبانی گفتمان در سوره الرحمن ۳-۳-۱- گفتمان مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی، پژوهشگران

۴ ۱-۸- پیشینه تحقیق ۵ فصل دوم: تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان ۲-۱- مقدمه ۷ ۲-۲- نشانه و معنا در گذر از نشانه‌شناسی ساختارگرا به نشانه-معناشناسی گفتمانی ۸ ۲-۲-۱- نشانه نزد سوسور ۲-۲-۲- نشانه از نظر یلمسلف مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع تیراندازی، زیبایی شناختی، واقعیت نهایی، صورت و معنا

هم جدا کرد. هنر همان اندازه تأمّل برانگیز است که تفکّر سرشار از هنر است. میتوان گفت که تفکّر ژاپنی در همه تجلیات زندگی آن قوم ساری و جاری است: در شکل خانه آرایی، در مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع خودآگاهی، ناخودآگاه، زندگی روزمره، تاریخ زندگانی

دادند: عصا، چوبدستی، بریدهای از درخت، چوبی مقدس…اما استاد در حالی که چوبدستیاش را تکان میداد گفت : نه ! این همه حقیقیتی است که من در طی سالیان میخواستم به شما بفهمانم؛ این همان مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع دوگانه انگاری، ارزش واقعی، صدق و کذب، خودآگاهی

به صحت انجام کار مورد نظر است. وقتی که ذهن از تقلای زیاد باز بایستد، حرکات دلخواه اتفاق می‌افتند و در پی این موضوع به طور ناگهانی پیشرفت شایان توجهی حاصل میشوند. شما تمامی حواستان مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با موضوع زبان فارسی، مراتب هستی، عرفان عملی، آداب و رسوم

وجود میآید که زندگی بیرونی تو را نیز دگرگون میسازد. (در واقع دنیای بیرون بازتاب دنیای درون انسان است به عکس آنچه که عموم مردم تصوّر میکنند که زندگی بیرون است که درون را میسازد.) مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های دانشگاه شهید بهشتی، پهلوی دوم، بررسی تطبیقی، خانه سنتی

امنیت بودند در آنها خبری نبود؛ بدین ترتیب درِ خانه ها مستقیماً به داخل حیاط یا فضای اصلی خانه گشوده می شد و نحوۀ ورود کاملاً مستقیم بود(رمضان جماعت، نیستانی، ۱۳۸۹: ۷۰). در دو سوی مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مالی، امور مالی، حقوق ایران، رویه قضایی

جنون خواه ادواری یا دائمی ذایل کننده این شرایط است. پس شخص مجنون اهلیت استیفاء نداشته و از دخالت در هر گونه عمل حقوقی ممنوع است. رشیدن بودن شرط دیگری است که برای اهل بودن مرور بیشتر

By admin2, ago
No category

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، سلسله مراتب، انعطاف پذیری، دوران مدرن

مهتاب در آسمان پیداست”(رفیعی سرشکی، رفیع زاده، رنجبرکرمانی، ۱۳۸۲: ۱۰۰). بهارخواب در معماری دیده شده در دورۀ پهلوی دوم دارای فرم های متنوعی است(جدول۴ـ۱۵). جدول۴ـ۱۵. فرم های متنوع بهارخواب(مهتابی)، راست:خانه۲۳؛وسط:خانه۲۲؛ چپ:خانه۳۵. نگارنده، ۱۳۹۳ . ۴ـ۹ـ۱ـ۸. مرور بیشتر

By admin2, ago