دسامبر 3, 2020

پژوهش – تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های زنجیره …

نتیجه فرضیه اول:فرهنگ افراد بر رفتار خرید ناگهانی آن‌ها تأثیر مثبت دارد.با توجه به نتیجه آزمون آماری در حالت استاندارد، عوامل فرهنگی ۰٫۱۷ درصد تغییرات …

سايت مقالات فارسی – تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

نمودار۴- ۷-مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی – روانی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استانداردنمودار۴- ۸- مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی- روانی با استفاده از …

دسترسي به منابع مقالات : تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

تحقیقی، بررسی اینکه خرید ناگهانی افراد به نیازهایی مانند مصارف لذتی، نیازهای اجتماعی و نیازهای خود باوری بستگی دارد و بررسی این فرضیه که ادراک …

سامانه پژوهشی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

: ارزش گواهینامه اختیارخرید سهم اعطا شده دردوره زمانی t .: ارزش حق تقدّم خرید سهام اعطایی دردوره زمانی t .بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک) با …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

نسبت قیمت به ارزش بازار سهام شرکت i در سال t. ریسک سیستماتیک شرکت i در سال t. تعاریف عملیاتی متغیرها:متغیرهای مستقل:نقد شوندگی سهام (  ):نقدشوندگی سهام …

مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در …

مهرانی و نونهال نهر در سال ۱۳۸۶ به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاریها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی …

فايل دانشگاهی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

بنابراین، هرچه عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی بیشتر باشد، به دلیل افزایش نرخ هزینه تأمین مالی شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، بیشتر از تأمین مالی داخلی …

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران- …

با توّجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توّجه قرار داد. مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: …

مقاله – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

یکی از روشهای ساده کردن اطلاعات توسط سرمایه گذاران یافتن نقطه اتّکا است. به این ترتیب که تصمیم گیرنده قسمتی از اطلاعات موجود را به …