آوریل 22, 2021

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۲۹

۱- علاءالدین ابوبکر مسعود، کاسانی –بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،(مصر، مکتب الجمالیه،۱۹۱۰م)، ج۵،ص ۱۶۳ ↑   ۲- همان،ص ۳۳۶ ↑   ۳- محمد احمد،سراج – ضمان العدوان …

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۲

: ۱الف)طرح موضوع ۲ب)هدف تحقیق ۲ج)سئوالات تحقیق ۳د)فرضیات تحقیق ۳هـ ) روش تحقیق ۳و)سوابق تحقیق ۴ی)سازماندهی تحقیق ۴فصل اول: مفاهیم و پیشینه سوء استفاده مأمورین …

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۳

چهارچوب پنداشتی این مطالعه را عفونتهای بیمارستانی، بهداشت دست و دلایل عدم رعایت بهداشت دست تشکیل می‌دهد که در قالب آن به بحث در مورد: …