نوامبر 27, 2020

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ …

خرید ناگهانی[۱۵۰] یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده[۱۵۱] و یک مفهوم حیاتی در بازار است. خرده‌فروشان کاملاً ازقدرت خرید ناگهانی درتوسعه درآمد خود مطلع می‌باشند، بنابراین …

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان به جمله آندرهیل اشاره کرد که در این باره می‌گوید: “اگر مصرف‌کنندگان فقط در موقع نیازشان خرید کنند اقتصاد بازار با …

بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران«مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه ۴»- قسمت ۱۰

در کنار این مبادله، که برای حفظ حیثیت و مقام اجتماعی است، مبادلاتی که صرفا جنبه اقتصادی دارد نیز انجام می گیرد.مبادله و معاوضه ای …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

محصول در مقابل فراینداداری در مقابل فنی(کوپر، ۱۹۹۸).نوآوریها ممکن است رادیکالی یا تدریجی باشد. به این معنا که ممکن است از مهارتهای موجود برای ایجاد …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

کارآفرینی پرورشگاهی[۴۶]: این امر نیازمند ایجاد واحدهای نیمه مستقل در شرکتهای موجود برای اندیشیدن، آغازکردن و تقویت شرکتهای جدید است. با توجه به مخاطره بالای …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

از آن جا که احتمال نقض فرض ناهمسانی واریانس در مدلهای با دادههای مقطعی بیشتر است به منظور آزمون این فرض از آزمون وایت استفاده …

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

فریمن و پائولین یک سیستم بخشبندی برای بازاریابی جغرافیایی را با استفاده از نرم افزار SAS توسعه دادند، به عبارت دیگر آنها طی مقالهای فرآیند …

پژوهش – طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم …

تصویر ۲-۳ پوشش فضای خالی بازارCompeting Zone همه مصرفکنندگان یک بازار میبایستی سرویس داده شوند، دایره ها روی بالای سر یک دیگر قرارگرفته و هرتاجری …