ژانویه 18, 2021

مقاله علمی با منبع : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۱۸

مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیتهارهبری و اتفاق نظرنتیجه گرایی۲-۵-۷- باشگاه مشتری :اخیرا سازمانها برای حفظ و جذب مشتریان از استراتژیهای بازاریابی رابطه ای استفاده …

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲

فصل دوم۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲- تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۲-۱- سیر تحول بانکداری در ایران …………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۲- آشنایی با بانک سپه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۳- بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲-۲-۴- بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۳-۱- خدمت …