دانلود پایان نامه پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

همان طور که ذکر شد، افراد به لحاظ استراتژی های تنظیم شناختی هیجان با یکدیگر متفاوت…

اختلال استرس پس از سانحه و مشکل در تنظیم هیجان

کودک آزاری بر همه جنبه‌های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی اثر می‌گذارد و آنان…