دانلود پایان نامه پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

همان طور که ذکر شد، افراد به لحاظ استراتژی های تنظیم شناختی هیجان با یکدیگر متفاوت…

دانلود پایان نامه نقش واسطه ای تاب آوری و رفتار مخاطره جویانه

جدول4-5- رگرسیون چند متغیره تاب آوری بر ابعاد خود تنظیمی شناختی هیجان 103جدول4-6- رگرسیون چند متغيره…

دانلود تحقیق با موضوع برنامه آموزش مهارتهای زندگی و ابعاد بهزیستی روان شناختی

والستد،سیورتس و نیلسون،(2011) دریافتند که کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری موجب تعدیل نشانه های اضطراب و…

تحقیق درمورد تنظیم هیجان در خود و دیگران و ارزیابی و ابراز هیجان

2-2-2-6-1. خودآگاهی: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که فرد از هیجانات و…

اختلال استرس پس از سانحه و مشکل در تنظیم هیجان

کودک آزاری بر همه جنبه‌های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی اثر می‌گذارد و آنان…