پایان نامه درباره تئوری توانمندسازی ساختاری کانتر و توانمندسازی در محیط کار

4-اعمال توانمندسازی در سازمان از بالا به پائین .1-توانمندسازی به معنای انرژی بخشی .2-تاکید بر تعهد…

پایان نامه درباره رویکرد ساختاری و روانشناختی توانمندسازی و توانمندسازی در محیط کار

2001اختیار-شیوه رهبری-تعلق سازمانی-مشارکت-مسئولیت-غنی سازی شغلرو و بیارز2003اختیار – عدم تمرکزمنبع:( سید جوادین و همکاران ، 1388…