نوامبر 28, 2020

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ …

خرید ناگهانی[۱۵۰] یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده[۱۵۱] و یک مفهوم حیاتی در بازار است. خرده‌فروشان کاملاً ازقدرت خرید ناگهانی درتوسعه درآمد خود مطلع می‌باشند، بنابراین …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …

فایل دانشگاهی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- قسمت ۴۹

این پیش فرضها عبارت بودند از: ۱) متغیر ملاکی باید براساس مقیاس پیوسته (مانند مقیاس فاصلهای یا نسبی) اندازه گیری میشد. ۲) متغیر پیش بین …

مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول …

۷۸۲/۰ تحصیلات مادر ۱۳۸/۴ ۲۴۲/۰ نوع پیش دبستانی ۰۲۶/۱ ۹۷۵/۰ نیم سال تولد ۲۴۴/۱ ۸۰۴/۰ درآمد پیش فرض شش: هیچ مقادیر پرت[۲۷۱] قابل توجهی نباید در رگرسیون …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۴۴

مرحله اول : انتخاب،تحلیل و تبیین مساله تحقیقمرحله دوم : گزینش ، طراحی و تشریح روشهای کارمرحله سوم :گرد آوری اطلاعات و داده هامرحله چهارم …

دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۵

جدول (۲-۴) : جدول مقیاس AHP …………………………………………………………………………………………………………60جدول (۲-۵) : جدول شاخص تصادفی ……………………………………………………………………………………………………..۶۲جدول (۲-۶) : عوامل نهایی با ذکر منبع …………………………………………………………………………………………………..۷۰جدول (۲-۷) : جدول مدون …