تحقیق درمورد تنظیم هیجان در خود و دیگران و ارزیابی و ابراز هیجان

2-2-2-6-1. خودآگاهی: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که فرد از هیجانات و…

اختلال استرس پس از سانحه و مشکل در تنظیم هیجان

کودک آزاری بر همه جنبه‌های رشد مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی اثر می‌گذارد و آنان…