مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع نظام حقوقی ایران و قراردادهای نفتی

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108الف)معین بودن 108ب)معلوم بودن 108بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره اتاق بازرگانی بین المللی و قراردادهای بین المللی

11- پاکدامن،رضا،1389،آیین تنظیم قراردادهای بین المللی،(شرح و متن کامل قرارداد های نمونه صنعتی،مهندسی،مالی،خرید،اجاره، و مشارکت وضمانتنامه ها)،تهران،چاپ اول،انتشارا ت خرسندی،960 صفحه 12- پاکدامن،رضا،1382،اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره تفسیر مواد کنوانسیون و خدمات پس از فروش

قراردادهای بینالمللی انواع بسیار متنوعی دارند که در راس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع کنوانسیون های بین المللی و اتاق بازرگانی بین المللی

در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago