طبقه بندی افسردگی 282-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی 282-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی 292-3-4-3 اختلال افسرده…

پایان نامه سبک های دلبستگی و رگرسیون چندگانه

*در سطح 05/0 < P**در سطح 01/0 < Pهمان طور که جدول 4-4 نشان می دهد،…

پایان نامه روش آلفای کرونباخ و سبک های دلبستگی

100جدول 3-2 بیانگر آن است که بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات زیر دیپلم و کمترین فراوانی…

پایان نامه سبک های دلبستگی و دلبستگی مادران

آیا میزان تاب آوری فرزندان در گروه های نوع سبک دلبستگی مادران تفاوت معنادار دارد؟آیا میزان…

پایان نامه نظریه روان پویایی و ارتباط شئ و نظریه یادگیری اجتماعی

15- ایفای نقش ایفای نقش به انجام وظایف اصلی اشاره می کند که برای تداوم زندگی…

پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی و تاب آوری روانشناختی

کاکیا (1380) دریافتند که کودکان و نوجوانانی که در خانواده های پر از کشمکش زندگی می…

پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سبک های مقابله با استرس

بهادری، جهان بخش، امیری، انیسی(1391) در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی علائم افسردگی در دختران از…

پایان نامه عوامل موثر بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زناشویی

كردار شناسان آن دسته از طبيعت گراياني بودند كه تأكيد داشتند لازم است حيوانات در محيط…

پایان نامه عوامل تهدید کننده زندگی مشترک و عوامل موثر بر رضایت زناشویی

1. اعتقاد به اینکه ازدواج یک تعهد طولانی مدت و خانواده یک نهاد مقدس است.2. داشتن…

پایان نامه پیش بینی سلامت روان و عوامل مخاطره آمیز

به بیان دیگر، تاب آوري بر فرایندهاي درونی و بیرونی سازگاري موفقیت آمیز مبتنی است؛ فرآیندهاي…

پایان نامه انواع سبک های دلبستگی و پیش بینی سلامت روان

جدول2-3- ویژگی های دلبستگی اجتنابی………………………………………………………………………………………………39جدول 2-4- ویژگی های دلبستگی سازمان نیافته…………………………………………………………………………………..39جدول 4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای…

پایان نامه پیش بینی سلامت روان و سازمان بهداشت جهانی

به وسیله: مژده اکبرزادهچکیدههدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر…