نوامبر 28, 2020

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران- …

با توّجه به اهداف استفاده کنندگان سود می توان سه رویکرد ساختاری، تفسیری و رفتاری را مورد توّجه قرار داد. مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

روش شناسیتحقیق۳-۱- مقدمهبی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

رفتار رقابتی جسورانه مرتبط با شرکتهای رقیب(سرآمد رقبا شدن)تعقیب فرصتهای کسب و کار مناسببه تلاشهای شرکت برای به دستآوردن فرصتهای جدید پیشتازی گفته میشود. روند …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

محصول در مقابل فراینداداری در مقابل فنی(کوپر، ۱۹۹۸).نوآوریها ممکن است رادیکالی یا تدریجی باشد. به این معنا که ممکن است از مهارتهای موجود برای ایجاد …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

عملکرد[۲۴]: عملکرد سازمانی به سطح تحقق یافتهای از انواع اهداف کاری که مدیر پاسخگو است، اشاره دارد (موسی، ۲۹۹۴). اهمیت و نقشهای گوناگونی که سازمانها دارند، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات …

اجرای طرح شبکه فیبرخانگی(FTTH).کاربردی و عملیاتی نمودن مفهوم جدیدی از بازاریابی و بررسی اثرآن در سازمان.شناخت بهتر مفاهیم و مصادیق علمی در فضاهای اداری و …