نوامبر 28, 2020

متن کامل – بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از …

  ۱-۶-۲٫ حدود مکانی با توجه به عنوان پژوهش« بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان از …

تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان به جمله آندرهیل اشاره کرد که در این باره می‌گوید: “اگر مصرف‌کنندگان فقط در موقع نیازشان خرید کنند اقتصاد بازار با …

سايت مقالات فارسی – بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق …

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا به “بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس …

رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان قم- …

عنوان پرسشنامه تعداد سئوال ضریب پایایی بر اساس آلفای کرونباخ مدیریت دانش ۴۱ ۹۶۱٫ توانمند سازی کارکنان ۳۰ ۹۵۳٫ بر اساس داده‌های گردآوری شده در …