نوامبر 28, 2020

فايل – تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

۰٫۰۴- ۰٫۵۹- منفی و بی معنی رد عوامل فردی بررفتارخریدناگهانی تأثیر مثبت دارد. ۰٫۱۳- ۲٫۳۴- منفی و معنی دار رد منبع: یافته‌های تحقیق۵-۴-۱- بحث درباره …

سايت مقالات فارسی – تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

نمودار۴- ۷-مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی – روانی با استفاده از تحلیل عاملی درحالت استانداردنمودار۴- ۸- مدل اندازه‌گیری ابعاد عامل روحی- روانی با استفاده از …

دسترسي به منابع مقالات : تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های …

تحقیقی، بررسی اینکه خرید ناگهانی افراد به نیازهایی مانند مصارف لذتی، نیازهای اجتماعی و نیازهای خود باوری بستگی دارد و بررسی این فرضیه که ادراک …

جستجوی مقالات فارسی – مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول …

ج- نظریۀ گریم هالفوردهالفورد در پاسخ به برخی از انتقادات بر نظریۀ کیس در ارتباط با ظرفیت حافظۀ فعال و نقش آن در تحول شناختی، …