تغییر فرآیند کسب و کارBPC  

BPC به عنوان اقدام سازمانی برای طراحی فرآیندهای کسب و کاری جهت نیل به بهبود در…

استراتژی ERP

گرایش سازمان به تغییر، گزینه استراتژی ERP را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مثال،…

انتخاب ERP مناسب

انتخاب ERP مناسب، مستلزم تصمیم گیری مهم درباره بودجه، چارچوبهای سازمانی، اهداف و خروجی های پروژه…

مدلهای عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

۲-۱۲-۱ مدل   Nah, Lou, Kuang محققان فوق علاوه بر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت، آنها را در…