مقاله درمورد دانلود نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و معیارهای ارزیابی کیفیت سود

چوی و همكاران (2011) در پژوهشی با عنوان “پیش‌بینی سود سهام و سودآوری آتی شرکت‌ها” به…

مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای حاکمیت شرکتی

مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسبمدیران غیر اجرایی: ایجاد…