محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعات

طي سالهاي اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن…

محافظه کاری حسابداری و جریان نقدی عملیاتی

At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) .3. روش به کارگیری اقلام تعهدی:همان…

محافظه کاری مشروط و نامشروط و محافظه کاری حسابداری

محافظه كاري حسابداري به اين منظور پيش بيني مي شود تا باعث كاهش توازن نرخ بازده…

حسابداری محافظه کارانه و محافظه کاری حسابداری

این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می…