نوامبر 28, 2020

طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی …

سلامت همراه به استفاده از ارتباطات و پایانههای بیسیم برای ارائه خدمات درمانی به بیماران ، متخصصان و شاغلان این حوزه اشاره دارد. سلامت همراه …

دسته بندي علمی – پژوهشی : رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان …

کانگ و پاندیا در سال ۲۰۰۳ در بررسی پیشینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ،اظهار داشته اندکه این موضوع در سازمانهای دولتی نوپا بوده و …

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران- قسمت ۶

شکل ۶-۴ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عناصر ملموس (معناداری ضرایب) ۸۴شکل ۷ -۴ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اعتماد (تخمین استاندارد) ۸۵شکل ۸-۴ …