ژانویه 18, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شرق …

رشد ارزش خالص Lumpkinn and Dess (2001) رشد فروشسودآورینسبت سودآوری به فروش Alegre and chiva (2004) رشدسودآوری Bahn et., al (2009) بازده داراییهاسودفروشسهم بازار ۱۶-۲-۲- …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

رفتار رقابتی جسورانه مرتبط با شرکتهای رقیب(سرآمد رقبا شدن)تعقیب فرصتهای کسب و کار مناسببه تلاشهای شرکت برای به دستآوردن فرصتهای جدید پیشتازی گفته میشود. روند …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

محصول در مقابل فراینداداری در مقابل فنی(کوپر، ۱۹۹۸).نوآوریها ممکن است رادیکالی یا تدریجی باشد. به این معنا که ممکن است از مهارتهای موجود برای ایجاد …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های صنعتی …

کارآفرینی پرورشگاهی[۴۶]: این امر نیازمند ایجاد واحدهای نیمه مستقل در شرکتهای موجود برای اندیشیدن، آغازکردن و تقویت شرکتهای جدید است. با توجه به مخاطره بالای …

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک …

ریشه‌ی واژه کارآفرینی از کلمه‌ی فرانسوی Entreprendre، اصطلاحاً به معنای واسطه یا دلال، مشتق شده است. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه‌های تولید …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک های …

عملکرد[۲۴]: عملکرد سازمانی به سطح تحقق یافتهای از انواع اهداف کاری که مدیر پاسخگو است، اشاره دارد (موسی، ۲۹۹۴). اهمیت و نقشهای گوناگونی که سازمانها دارند، …

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط …

دیگران[۹]، ۲۰۰۸). گرایش کارآفرینانه به فرآیندها، فعالیتها و رویههای تصمیمگیری اشاره دارد که به شرکت کمک میکند تا نسبت به فرصتهای بازار و نسبت به …