اعتبار و روایی ابزار و جامعه پذیری جنسیتی

با توجه به ارقام فوق حجم نمونه برابر با 380 نفر خواهد بود .قابل ذکر است…

رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت از زندگی زناشویی

پس زنان عموماً ، کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کرده اند ؛ زیرا فعالیت هایشان…

تحقیق درمورد عوامل جمعیت شناختی و شبکه روابط اجتماعی

صاحب الزمانی و دیگران(1384) در مقالهای تحت عنوان “بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دختران…

پایان نامه ارشد درمورد همبستگی پیرسون و رضایت زناشویی

5-1 :مقدمههدف از این پژوهش رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره…