تحقیق درمورد راهبردهای شناختی و فراشناختی و عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

پاکدامن (1392) در پژوهشی با عنوان” پیشرفت تحصیلی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان دانشگاه مجازی و…

پایان نامه نیازهای اطلاعاتی و مهارتهای ارتباطی

گروه شایستگی کانونی تخصصی 60/33240 3 20/11080 86/8 001/0با توجه به مقدار f و سطح معناداری…

پایان نامه مهارتهای ارتباطی و اهداف آموزش عالی

آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا به عبارت دیگر رأس هرم آموزش در…

مقاله مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مدیران

هر مدیری زمان و دانش محدودی دارد. مدیران به این ترتیب، نیاز دارند که ارزش تفویض…

پایان نامه ارشد درمورد سازمان بهداشت جهانی و مهارتهای ارتباطی

بنابراین به نفع زوج هاست که هر چه زودتر استفاده از مهارتهای ارتباطی مؤثر را به…