تحقیق درمورد مسئولیت پذیری اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی

جامعه به گروهی از افراد که از یک خصوصیت مشترک برخوردارند و آنها را از دیگر…

تحقیق درمورد هوش معنوی و سلامت روانی و هوش هیجانی و سلامت

ب: مبانی عملی تحقیق2-5- تحقیقات داخلیهدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطهي ميان هوش هيجاني، رضايت…

تحقیق درمورد دانشگاه علوم پزشکی و ویژگیهای فردی

لانگ (2005) به بررسی رضایت شغلی در استرالیا پرداخته است نتایج تحقیق او نشان میدهد که…

تحقیق درمورد توسعه منابع انسانی و مفهوم هوش هیجانی

در سالهای دهه 1980 بود که هوش هیجانی(EQ) نام فعلی خود را به دست آورد. EQ…

تحقیق درمورد روابط بین فردی و علائم جسمانی

كنترل و اداره احساسات مهارتي است كه بر پايه خود آگاهي شكل می‌گیرد. انگيزش(خود انگیزشی): هدايت…

تحقیق درمورد عوامل موثر بر رضایت شغلی و تعریف و مفهوم هوش هیجانی

2-1- مقدمه از آنجایی که ارائه دهندگان اصلی خدمات در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، بهورزان هستند…

تحقیق درمورد اهمیت و ضرورت هوش هیجانی و هوش هیجانی و کاربرد آن

به زعم وایزینگر (1998) هوش هیجانی توانایی نظارت بر هیجانات و احساسات خود و دیگران، توانایی…

تحقیق درمورد مستقل و تحلیل واریانس و سلامت فردی و اجتماعی

فهرست اشکالعنوان صفحهشکل2-1: چهارچوب مطالعات رضايت شغلي 33 شکل2-2: ارتباط رضايت شغلي و عملكرد 39 شکل2-3:…

تحقیق درمورد هوش هیجانی و سلامت و دانشگاه علوم پزشکی

بدون شك طرح استقرار سيستم خدمات بهداشتي يكي از موفقترين طرح هاي ملي در كشور است…

تحقیق درباره وابستگی اجتماعی زندگی کاری و عوامل موثر بر تعهد سازمانی

2-4-1-2- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشوراعتباریان و خلیلی(1387) در تحقیقی با عنوان “رابطه کیفیت زندگی…

تحقیق درباره تعهد سازمانی و استرس شغلی و توانمند سازی روان شناختی

طراویان ( 1385 ) در پژوهشی تحت عنوان “ابعاد تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان…

عوامل موثر بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

هرسکویچ و میر ( 2002 ) در پژوهشی تحت عنوان “تعهد به تغییر سازمانی : توسعه…