مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع نظام حقوقی ایران و قراردادهای نفتی

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108الف)معین بودن 108ب)معلوم بودن 108بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره اتاق بازرگانی بین المللی و قراردادهای بین المللی

11- پاکدامن،رضا،1389،آیین تنظیم قراردادهای بین المللی،(شرح و متن کامل قرارداد های نمونه صنعتی،مهندسی،مالی،خرید،اجاره، و مشارکت وضمانتنامه ها)،تهران،چاپ اول،انتشارا ت خرسندی،960 صفحه 12- پاکدامن،رضا،1382،اصول تنظیم قراردادهای بین المللی پیمانکاری صنعتی،چاپ اول،تهران،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره قراردادهای نفتی ایران و قوانین و مقررات خاص

نویسندگان حقوقی قرارداد را مترادف عقد به کار بردهاند و ماده 183 قانون مدنی ایران عقد را چنین تعریف مینماید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره تعریف شرکت‌های تجاری و نظام حقوقی اسلام

با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع قانون تجارت الکترونیکی و حقوق تجارت الکترونیک

بخش سوم:معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعهبخش چهارم:روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیکبخش پنجم:اصول حقوق تجارت الکترونیکبخش اول:3-1- محورهای قانون تجارت الکترونیکی3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی: اصطلاحات، تعاریف و عبارات جدیدی از جمله داده مرور بیشتر

By مدیر سایت, ago