………………….552-2-2- نوسان پذیری سود………………………………………………………………………………………………………562-2-2-1- عوامل اقتصادی (محیط عملیاتی)………………………………………………………………………………562-2-2-1-1- ارتباط شرکت با محیط اقتصادی (عملیاتی)…………………………………………………………….562-2-3- پیشینه تحقیقات…

دانلود پایان نامه با موضوع موفقیت کارآفرینان برتر و تعاریفی از کارآفرینی

همچنین، در این تحقیق با تعدادی از اساتید، متخصصین و صاحبنظران خبره، نیز در زمینه موضوع…

دانلود مقاله میزان سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی

از اوایل دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد ، سهم صنعت نفت وگاز از تولید ناخالص…

تحقیق درباره کارآفرینی درون سازمانی و شاخص های توسعه پایدار

آلبرتو کولینو و همکارانش(2013) در مقاله‌ای به بررسی “فرهنگ کارآفرینی، رشد بهرهوری و پیشرفت های فنی”…

تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی و مهارت های مدیریتی

مهارتهای ابزاری: این مهارت ها نتیجه فراین تمایل پیچیده میان افراد، دانش فرایند(ضمنی) و تمایل به…

تحقیق درباره جامعه شناختی و روان شناختی

افسانه: پول اولین هدف کار آفرینان است.واقعیت: اولین هدف آنان آزادی و توانایی در نوآوری استافسانه:…

تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان و هزینه های سیاسی

خدمات به خود سازمان: کارآفرینان درون سازمانی خشنودی خود، مشتریان و حامیان سازمان را فراهم میسازد.روابط…

تحقیق درباره رویکرد روان شناختی و کارآفرینی سازمانی

کورن وال و پرل مان(1990): کار آفرین سازمانی، فردی است که در یک سازمان بزرگ همچون…

تحقیق درباره تعریف کارآفرینی و تعریف کارآفرین

2-2-1 کارآفرینیواژهي كارآفريني از كلمه فرانسوي» «Entrepreneur به معناي «متعهد شدن» نشأت گرفته است. اقتصاددانان نخستين…

تحقیق درباره تعاریف کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی سازمانی

امور بازرگانیامور اجتماعی که کارآفرین اجتماعی نامیده میشوند.امور علمیامور هنریامور ورزشیخدمت سربازیامور اکتشافی و ماجراجویانهبه طور…

تحقیق درباره مهارت های کارآفرینانه و ریسک پذیری کارکنان

1-3- ضرورت تحقیقسازمانها مجموعهای از عوامل انسانی، تکنولوژی، فنی، ساختاری، فرهنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که…

تحقیق درباره عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ضرورت کارآفرینی در سازمان

مقدمه و کلیات تحقیق1-1- مقدمهبا افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به…