منبع مقاله با موضوع نمایشنامه، روایت شناسی، انقلاب مشروطه، نمایش نامه

………………………………………………………………….73 فصل پنجم: بررسی آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده از نگاه جاناتان کالر……………………………………78 5-1 میرزا فتحعلی…

منابع پایان نامه درمورد جریان سیال ذهن، کانونی سازی، نمایش نامه، محدودیت ها

آمده است و نویسنده بدون آن که داستان را بر اساس مجموعه ی نامه ها تنظیم…

منابع پایان نامه درمورد فاصله گیری، ساختار روایت، رولان بارت، نقش ارتباطی

برآمدن سوژه هستیم. همان طور که گفته شد از دوره مدرن والبته کمی قبل از آغاز…

منابع پایان نامه درمورد تحلیل ساختار، علوم انسانی، داستان کوتاه، تحلیل ساختاری

برخی از مواردی که روایت ها بازنمایی می کنند وجود عینی و خارجی ندارند. روایت های…

منابع پایان نامه درمورد ساختارگرایی، پساساختارگرایی، داستان گویی، میشل فوکو

را به مثابه امری متشکل از تفاوت های شدید را گزاف دانست و کاربردهایی را از…

منابع پایان نامه درمورد ساختارگرایی، رولان بارت، جامعه شناختی، انسان شناسی

متفاوت و در مکان های متفاوت تغییری نمی کنند، البته این ساختارها به باور لوی –…

منبع مقاله با موضوع عقد نکاح

است که مراد از اين روايات، تبعيت کردن ثواب عمل از نيت عامل است؛ پس اگر…

منبع مقاله با موضوع قواعد فقهی، مقام استدلال، امام رضا ع، امام صادق

ظاهري دلالت دارند، ولي نمي توان به کمک آن ها به حکم شرعي ديگر رسيد. قاعدة…

منبع مقاله با موضوع صاحب نظران، قاعده لاضرر

سازماندهي تحقيق آنچه در اين پايان نامه بيشتر به آن توجه شده است؛ تحليل مفهوم قاعده…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد نکاح

مفهوم عام و گسترده اي دارد. آن چه اين روايات در آن ظهور دارد، آن است…