برای جستجو در سایت ، کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

منابع و ماخذ مقاله پژوهشگران، معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی

فصل سوم : تحلیل نشانه-معنا‌شناسی گفتمان قرآن (سوره الرحمن) ۳-۱- زبان قرآن و ویژگی‌های آن ۳-۲- سیمای سوره الرحمن ۳-۲-۱- سوره الرحمن از دیدگاه مفسران ۳-۳- بررسی عملیات زبانی گفتمان در سوره الرحمن ۳-۳-۱- گفتمان مرور بیشتر

No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی، پژوهشگران

۴ ۱-۸- پیشینه تحقیق ۵ فصل دوم: تحلیل نشانه-معناشناسی گفتمان ۲-۱- مقدمه ۷ ۲-۲- نشانه و معنا در گذر از نشانه‌شناسی ساختارگرا به نشانه-معناشناسی گفتمانی ۸ ۲-۲-۱- نشانه نزد سوسور ۲-۲-۲- نشانه از نظر یلمسلف مرور بیشتر

No category

پایان نامه با کلید واژه های دانشگاه شهید بهشتی، پهلوی دوم، بررسی تطبیقی، خانه سنتی

امنیت بودند در آنها خبری نبود؛ بدین ترتیب درِ خانه ها مستقیماً به داخل حیاط یا فضای اصلی خانه گشوده می شد و نحوۀ ورود کاملاً مستقیم بود(رمضان جماعت، نیستانی، ۱۳۸۹: ۷۰). در دو سوی مرور بیشتر

No category

پایان نامه با کلید واژه های پهلوی دوم، سلسله مراتب، انعطاف پذیری، دوران مدرن

مهتاب در آسمان پیداست”(رفیعی سرشکی، رفیع زاده، رنجبرکرمانی، ۱۳۸۲: ۱۰۰). بهارخواب در معماری دیده شده در دورۀ پهلوی دوم دارای فرم های متنوعی است(جدول۴ـ۱۵). جدول۴ـ۱۵. فرم های متنوع بهارخواب(مهتابی)، راست:خانه۲۳؛وسط:خانه۲۲؛ چپ:خانه۳۵. نگارنده، ۱۳۹۳ . ۴ـ۹ـ۱ـ۸. مرور بیشتر