اکتبر 25, 2020

متن کامل – رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی شعب بانک کشاورزی استان …

خلاصه نتایج حاصل از آزمون فریدمن در جدول (۵-۷) ارائه شده است:جدول (۵-۷) : خلاصه نتایج آزمون فریدمن مؤلفه‌های مدیریت دانش مؤلفه‌ها اولویت سازماندهی دانش …