پایان نامه ها و مقالات

p_1، z_4

به صفر میل میکنند. بنابراین نوسانات بار که خود یکی از حالتهای سیستم میباشد با کنترل موفق به صفر میل میکند. در مرحله بعد برای آنکه سیستم بتواند ورودی مرجع مورد نظر را برای رسانیدن مرور بیشتر

By 92, ago