نوامبر 27, 2020

دانلود مقاله با موضوع سازمان دانش

وثر است؟
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت ملي
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت ملي
جدول 4-13 بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت ملي
متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
آموزش هاي شهروندي
مشارکت ملي
453/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

با توجه به جدول بالا مشاهده مي شود، سطح معني داري آزمون 000/0 است، که اين مقدار کمتر از 05/0 مي باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت ارتباط معني داري بين دو متغير وجود دارد. به عبارتي آموزش هاي شهروندي بر مشارکت ملي تاثير دارد. با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي مي توان گفت بين دو متغير آموزش هاي شهروندي و مشارکت ملي همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است. به عبارتي با افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. هر چه آموزش هاي شهروندي بيشتر شود، مشارکت ملي دانش آموزان افزايش مي يابد.

4-2-2-2 بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشارکت سياسي
آيا آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشارکت سياسي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است؟
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت سياسي
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت سياسي
جدول 4-14 بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت سياسي
متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
آموزش هاي شهروندي
مشارکت سياسي
582/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

با توجه به جدول بالا مشاهده مي شود، سطح معني داري آزمون 000/0 است، که اين مقدار کمتر از 05/0 مي باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت ارتباط معني داري بين دو متغير وجود دارد. به عبارتي آموزش هاي شهروندي بر مشارکت سياسي تاثير دارد. با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي مي توان گفت بين دو متغير آموزش هاي شهروندي و مشارکت سياسي همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است. به عبارتي با افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. هر چه آموزش هاي شهروندي بيشتر شود، مشارکت سياسي دانش آموزان افزايش مي يابد.

4-2-2-3 بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشارکت اجتماعي
آيا آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشارکت اجتماعي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است؟
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت اجتماعي
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت اجتماعي
جدول 4-15 بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت اجتماعي
متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
آموزش هاي شهروندي
مشارکت اجتماعي
535/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

نوشته ای دیگر :
دانلود مقاله با موضوععادت واره، انتقال معنا، اصول موضوعه

با توجه به جدول بالا مشاهده مي شود، سطح معني داري آزمون 000/0 است، که اين مقدار کمتر از 05/0 مي باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت ارتباط معني داري بين دو متغير وجود دارد. به عبارتي آموزش هاي شهروندي بر مشارکت اجتماعي تاثير دارد. با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي مي توان گفت بين دو متغير آموزش هاي شهروندي و مشارکت اجتماعي همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است. به عبارتي با افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. هر چه آموزش هاي شهروندي بيشتر شود، مشارکت اجتماعي دانش آموزان افزايش مي يابد.

4-2-2-4 بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشارکت مدني
آيا آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشارکت مدني اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است؟
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت مدني
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت مدني
جدول 4-16 بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين آموزش هاي شهروندي و مشارکت مدني
متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
آموزش هاي شهروندي
مشارکت مدني
444/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

با توجه به جدول بالا مشاهده مي شود، سطح معني داري آزمون 000/0 است، که اين مقدار کمتر از 05/0 مي باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت ارتباط معني داري بين دو متغير وجود دارد. به عبارتي آموزش هاي شهروندي بر مشارکت مدني تاثير دارد. با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي مي توان گفت بين دو متغير آموزش هاي شهروندي و مشارکت مدني همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است. به عبارتي با افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. هر چه آموزش هاي شهروندي بيشتر شود، مشارکت مدني دانش آموزان افزايش مي يابد.

نوشته ای دیگر :
پایان نامه دربارهاوراق قرضه، عوامل درون سازمانى، عوامل برون سازمانى، حقوق صاحبان سهام

4-2-2 -5 کميت و کيفيت بهره گيري از کلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير دارد.
مدت سابقه عضويت در سازمان دانش آموزي، تفاوتي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي ايجاد مي کند.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده مي نماييم.
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين سابقه عضويت افراد در سازمان دانش آموزي و شعور جمعي دانش آموزان
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين سابقه عضويت افراد در سازمان دانش آموزي و شعور جمعي دانش آموزان
جدول 4-17 بررسي آزمون همبستگي اسپي
ر
من بين سابقه عضويت افراد در سازمان دانش آموزي و شعور جمعي

متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
شعور جمعي
سابقه عضويت
416/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

با توجه به جدول بالا مشاهده مي شود، سطح معني داري آزمون 000/0 است، که اين مقدار کمتر از 05/0 مي باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي توان گفت ارتباط معني داري بين دو متغير وجود دارد. به عبارتي سابقه عضويت افراد بر شعور جمعي تاثير دارد. با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي مي توان گفت بين دو متغير سابقه عضويت افراد و شعور جمعي همبستگي مثبتي وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است. به عبارتي با افزايش يکي ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. هر چه سابقه عضويت افراد افزايش يابد، شعور جمعي نيز افزايش مي يابد.

4-2-2 -6 بررسي اثر علاقه به شرکت در کلاس بر شعور جمعي دانش آموزان
علاقه به شرکت در کلاس هاي سازمان دانش آموزي ،سبب ارتقاء شعور جمعي دانش آموزان مي شود.
جهت بررسي فرضيه فوق از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده مي نماييم.
فرض صفر : عدم وجود رابطه معني دار بين علاقه به شرکت در کلاس و شعور جمعي دانش آموزان
فرض مقابل : وجود رابطه معني دار بين علاقه به شرکت در کلاس و شعور جمعي دانش آموزان
جدول 4-18 بررسي آزمون همبستگي اسپيرمن بين علاقه به شرکت در کلاس و شعور جمعي

متغير اول
متغير دوم
ضريب همبستگي
سطح معني داري
نتيجه
شعور جمعي
علاقه به شرکت در کلاس
557/0
000/0
وجود ارتباط معني دار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *